HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 13

JPEG (Deze pagina), 675.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

l l
l
E l i
het cultuurstelsel bedoeld wordt, is aan geen twijfel onderhe-
vig, want bij de openbare beraadslaging werd zoowel door den
Minister als door de andere kamerleden, die aan de discussie
deel namen, voortdurend van het cultuurstelsel gewag gemaakt.
S De uitdrukking « zooveel doenlijkn is echter minder dui-
delük, daar men niet weet in welken zin dit moet opgevat
ä worden, namelijk in dien van mnt soit peu of van uutrmt que
possible. Wü gelooven in laatstgemelden zin, dat wij uit het
ii antwoord van den Minister aan den heer vm Bossn meenen
‘ te moeten opmaken; « De spreker heeft ook aanmerking ge-
L maakt op de in het artikel voorkomende woorden « zooveel
doenlijk». Die woorden zijn daarin opgenomen, omdat het
denkbaar is, dat er omstandigheden kunnen voorkomen, die
tot eene wijziging of inkrimping van het bestaande stelsel zou-
den moeten leiden, niet alleen Europesehe oorlog of andere
gebeurtenissen van dien aard, maar ook rampspoeden van ver- A
sehillenden aard op Java zelf. Het weglaten van de woorden:
«zooveel doenlijkii zou een onvoorwaardelijk voorschrift daar-
stellen, dat niet onder alle omstandigheden uitvoerlük zou zijn.»
Men ziet het, het was een voorzorgsmaatregel der Regering,
om het bestuur niet onvoorwaardelük te binden, maar die
eigenlijk overbodig was, omdat onder die buitengewone omstan-
digheden, waarop daarbij gedeeld wordt, namelük oorlog,
{ opstand of hongersnood, het behoud der kolonie natuurlük de
S hoogste wet is en bovendien de Gouverneur­Generaal altijd
door den bekenden regtsregel: «impossibilium nulla obligatioii
K gedekt was.
ä Wat nu de eerste alinea betreft, zoo moet dit niet in dien
1 zin worden opgevat, alsof de Regering werkelijk erkende, dat
I het eultuurstelsel inderdaad de teelt van voedingsmiddelen be- j
Q lemmerd had, maar wel als de grens beschouwd worden, tot M
ë welke het eultuurstelsel moet worden opgevoerd.
2
i l