HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 12

JPEG (Deze pagina), 678.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

l
l
io j
«`Vermeerdering van productie door eene van het gezag
uitgaande regeling en beschikking over den arbeid der inge-
zetenen, kan niet zamen gaan met eene opzettelijke verspreiding
van begrippen, in welker strekking het ligt om een zoodanige
dienst aan industrielen te veroordeelen. L
ti De Regering zou dien weg niet kunnen inslaan, zonder j
aan verpligtiugen te kort te doen, die zij, met het oog op
den wel verbeterden, maar nog altijd hulpbehoevenden finan- j
tielen toestand van het Moederland als de hare moet beschou­
wen. Zich op dat standpunt plaatseude, moet zij inrigtingen j
voorstaan, geschikt om de voortduring te verzekeren van de *»
thans genoten wordende directe en indirecte voordeelen. »
Hoe is het nu mogelijk met het oog op deze uitspraak de
redactie van dit artikel aldus in te rigten, dat juist daarin
wordt uitgedrukt, wat de Regering wenschte te voorkomen?
Laat ons nu deze misgeboorte eens meer van naderbij be-
schouwen, om met het disseeeermes in de hand, in corpore vili
een nader onderzoek in te stellen.
In den aanhef van dit artikel bevinden zich reeds terstond
twee uitdrukkingen, die eenige toelichting behoeven, namelijk
de uitdrukkingen: « de op hoog gezag ingevoerde cultures »
en de woorden: « zooveel doenlijk». Bij de openbare beraad-
slagingen had de heer VAN Bossa eene wijziging van redactie
voorgesteld, en hoewel wij ons niet hadden kunnen vereeni- »
gen met het doel van dat amendement, -­ de opdrijving der
productie door uitbreiding van het corps Europesche anibte­ 5
naren, ­­- moeten wij toch erkennen, dat züne lezing duidelijker K
was, die de strekking had, de woordjes «zooveel doenlijk te
laten wegvallen en voor «de op hoog gezag ingestelde cultu­ l
res» te lezen: « het op hoog gezag ingevoerde stelsel van I
eultures ». j
Dat overigens met « de op hoog gezag ingevoerde cultures » l
l
l
ï
I