HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 11

JPEG (Deze pagina), 651.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

E
El
nements­eultures hun, bij gelijken arbeid, ten minste gelüke
voordeelen opleveren als de vrgïe teelt;
50. dat zoo veel doenlgk opgeheven worden de bezwaren,
; die na een opzettelijk onderzoek, mogten bevonden worden ten
aanzien van die cultures te bestaan; en
i 60. dat alzoo worde voorbereid eene regeling, steunende
i op vrijwillige overeenkomsten met de betrokken gemeenten en
personen, als overgang tot eenen toestand, waarbij de tus-
se/zenkomst des bestuurs zal kunnen worden ontbeerd.
In het verslag, bedoeld hij het 1e lid van art. 60 der Grondwet,
ij wordt jaarlijks opgave gedaan van de maatregelen door den
g Gouverneur­Generaal, naar aanleiding van dit artikel, genomen.
j Eene oppervlakkige lezing zal den lezer reeds terstond de
l tegenstrijdigheid doen bespeuren, die tusschen den aanvang en
het slot van dit artikel bestaat, dat de handhaving en de op-
lossing van het cultuurstelsel gelijktijdig voorschrijft en ons
den schorpioen herinnert, die zich, in doodsgevaar, met den
angel van zijn staart voor het hoofd stoot en doodt.
De schorpioen schijnt nu even als het zuitler/mtis een vast
sterreheeld aan onzen Indischen hemel geworden te zijn. ‘
.Art. 56, zoo als het thans is zamengesteld, is dan ook
t een doodgeboren vrucht, eene contradictie in terminis, omdat
daarin twee tegenstrijdige elementen zün opgenomen, die zich
wederkeerig neutraliseren.
Geheel onverklaarbaar met deze redactie is de verklaring
der Regering, die in de Memorie van Toelichting bü het
tweede gewijzigd wetsontwerp voorkomt en dus ter toelich-
ting van dit artikel dienen moet:
« De Regering moet zich verklaren tegen het opnemen in d
het Regeringsweglement van twee Zg)°m·e_qt tegen elkander in- l
loopcnde stelsels.