HomeArtikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelichtPagina 10

JPEG (Deze pagina), 637.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.76 MB

B
had, op grond dat het cultuurstelscl op den adat of het ge-
woonteregt der Javanen berustte, gaf hare dubbelzinnige re-
dactie aanleiding tot de opmerking of werkelijk het cultuur-
stelsel niet in verband stond met de instellingen der inland- j
sche bevolking en de teelt van voedingsmiddelen belemmerde. t
Had zij nu echter deze redactie behouden, die eenmaal aan .
het gevoelen der meerderheid voldeed, het kwaad ware nog te i
keeren geweest, maar na de eene zwakheid beging zü een ,
tweede, want om op nieuw « zoo veel doenlük» aan het I
verlangen der minderheid te voldoen , stelde zij een nieuw ar- t
tikel, art. 59, dat als het tegenwoordige art. 56 onveran·- lj
derd in de wet is opgenomen.
En zoo ontstond het befaamde artikel, dat tot zoo veel
moeijelijkheden en uiteenloopende beschouwingen heeft aanlei-
ding gegeven en dat wij thans onder de aandacht onzer S
lezers wenschen te brengen: .
Am". 56.
De Gouverneur­Generaal houdt de op hoog gezag ingevoerde
cultures, zee veel doenlg/e, in stand en zorgt in overeenstem-
a ming met de bevelen des Konings:
40. dat de cultures niet in den weg staan aan de teelt
van genoegzame voedingsmiddelen; i
2o. dat, voor zoo ver de cultures plaats hebben op gron-
den, door de inlandsche bevolking voor eigen gebruik ontgon-
nen, de beschikking over de gronden geschiede met billijkheid
en met eerbiediging van bestaande regten en gebruiken;
3<>. dat bij de verdeeling een den arbeid dezelfde regelen
worden in acht genomen;
á·°. dat de belooning der betrokken inlanders, met vermij-
ding van schadelijke opdrijving, zoodanig zij, dat de Gouver-