HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 685.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

g ei
l
5 I.
lj Het kultuurstelsel op Java zou als het
ik thans is.

Van 1816 tot 1830 waren de O0st­Indische bezittingen posten , aan
welke de natie zich zeer weinig liet gelegen liggen en die dan ook,
vooral in vergelijking met het tegenwoordig tijdperk, nu aller oogen
op dezelve gevestigd zijn, onbeduidende directe en weinig indirecte
voordeelen afwierpen.
De begrooting van ontvangsten bedroeg in 1824 on-
t geveer . . . .. . . . . ..... . ..................... . ...... f 27,000,000
l en de uitgaven waren tot een bijna gelijk bedrag, ruim - 26,000,000
E opgevoerd.
l De uitvoer der producten bedroeg:
E Kofiij .............. ....... .... ................. 215,000 pikols.
Q Suiker..... ........... . ..... ....... ............ 35,000 ¤ b
, Indigo .... . . ..... . ...................... . ..... . 13 ¤
i en Rijst. . . . . . ......................... . ...... 34,000 >• X
j De algemeene invoer beliep f 14,200,000 en de uitv0erfl6,900,000.
1 De territoriale inkomsten waren, voor zoo veel de volgende mid­
delen aangaat, als:
l Landrenten........ ..... ....... ........ .....­.. .... .f5,100,000 E
g Verpachte middelen .. . . . . . . . . . . . . . . ...... . .......... ­ 7,200,000 j
‘ Inkomende en uitgaande regten.. .. ..... . ............. - 2,900,000
en het getal Nederlandsche schepen , in gemeld jaar uit Nederland op
l Java aangekomen , beliep niet meer dan 30 bodems.
Thans toont de begrooting eene ontvangst van f70,000,000 en
eene uitgaat van f 56,000,000 aan.
‘ De uitvoer der hoofdprodukten bedroeg in 1847 , als: I
Kotlij . .... . . . . .. . . . . .. .......... . .... . ....... 1,037,000 pikols.
Suiker.......,........ ...­.... .... .... ...... 1,317,000 »
Rijst ........ . ...... . ......................... 500,000 »
Indigo ............ . . . . . . . . ........... . . . ...... 1,777,000 pond.
De algemeene uitvoer isf 59,400,000 en de invoer f 23,600,000.
De bovenvermelde territoriale inkomsten zijn gestegen tot: V
Laudrenten .... . . . . .... . . ................. . ...... _f 10,200,000.
Verpachte middelen ..... . ........ . ...... . ...... ­ 12,300,000,
In- en uitgaande regten .... . ........ . .... .. ....... .. ­ 5,200,000.
Het getal Nederlandsche schepen, op lndië varende, is tot 370 r
bodems opgeklommen , van welke er, gedurende 1847 , 215 nu Java
zijn aangekomen. En de Indische kas keert jaarlijks aan het moe-
derland ongeveer f 14,000,000 uit , ongerekend de millioenen indi-
recte voordeelen , welke aan de Nederlandsche bevolking , ten gevolge
eener zoo ontzettende uitbreiding van productie, handel en scheep-
vaart, ten deel vallen.