HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 752.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

!
J
s
1
Bij het ministerie is ontvangen eene nota van het geachte lid
dezer Kamer uit Overijssel, den heer sLoE·r TOT onnnurs , betref-
fende het ontwerp van wet, houdende eene belasting tot dekking
van het tekort over 1848 en 1849; en bij welke nota het denkbeeld
wordt aangegeven, om dat tekort te bestrijden, door eenen verkoop
VSH) g'1'OI`ld€ll op «TH.V3.• 1
De Regering wenscht al dadelijk , ter zooveel mogelijke inlichting
van de Kamer , tegen zoodanigen maatregel bedenkingen in het mid-
den te brengen , en ik verzoek daartoe voor eenige oogenblikken uwe
r aandacht.
`/ i
was de nota van den heer Mr. B. W. A. E. SLOET TOT OLD-
HUIS, ,,betreH`ende het ontwerp van wet, houdende eene
belasting tot dekking van het te kort over 1848 en l849"
mij welkom, niet minder verheugde ik mij over de ,,rnede­ ·
deeling, door den minister van koloniën voorgedragen in de `
zitting van de Tweede Kamer der Staten Generaal van den
14 Maart l849." Het beginsel toch, door den heer SLOET
l
voorgestaan , om Zangzamerfzami domeinen op Java te ver-
~ koopen, juich ik ten volle toe, zoolang niet is aange-
wezen , dat het verderfelijk is voor de Javanen en nadeelig j
voor Nederland; en door de mededeeling van den minister
is er thans gelegenheid, om al de bezwaren, die daartegen
schijnen te bestaan, te beoordeelen en zoo mogelijk op te
lossen. Die staatsman is met eene rondheid en kordaatheid
voor zijne meening uitgekomen , welke hoogachting voor hem l
1, moeten inboezemen, ook aan hen , die zich niet met zijne J
inzigten vereenigen. Hij spreekt met zulk eene innige over- l
tuiging, dat hij verklaart nooit tot de verdere ontwikkeling
van Java op andere grondslagen dan de bestaande te zullen
medewerken, en, ingeval men vermeent dat daartoe gron-
den op Java moeten verkocht worden , hij bereid is om zijne
taak aan andere handen over te laten. Die stellige en on-
_ dubbelzinnige verklaring mag echter niemand terughouden ,
om ook van zijnen kant even moedig en onbewimpeld voor
zijn gevoelen uit te komen, al zou hij ook ongaarne den
minister de pas aanvaarde portefeuille zien nederleggen. De
l