HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 65

JPEG (Deze pagina), 779.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

59
gegrond op de inkomsten, die ze jaarlijks opbrengen;
even als dat met de landerijen in het vaderland het geva
is. ­- Indien er ook op dit oogenblik zulk een groot en hoog
bezoldigd personeel in dienst was, om te voorkomen, dat de
landheeren in de residentiën Batavia , Buitenzorg, Krawang,
Bantam , Cheribon, enz. ,, een gezag over de bevolking uit-
oefenen, onbestaanbaar met de souvereine regten van het
gouvernement," en indien men ook nu ,,blootstond aan
aanhoudende botsingen tusschen de landeigenaren en de amb-
J tenaren" in de genoemde residentiën, dan zou het beweerde
van den minister eenige waarschijnlijkheid voor zich hebben.
Maar daar noch het een noch het ander waarheid is, behoeft
het geen naauwkeuriger en breedvoeriger wederlegging.-­
Eene vergelijking van de toekomst van Java met den tegen-
woordigen toestand der IVest-Indische bezittingen zou dan
eerst een tertium comparationis hebben, wanneer de kwestie
ging over het eerkoopevz eem de Jcwcmeiz; ,, dan zou men in
zekere mate een’ staat van zaken zien geboren worden, als
thans in de WVest-Indische bezittingen wordt aangetroffen? i
De slavernij en hare gevolgen zijn daar grootendeels oor-
zaak van al de rampen die er plaats hebben. Maar het
verkoopen van landerijen heeft eene meerdere vrijheid der
Javanen dan zij nu genieten, en dus juist het tegenover-
gestelde , ten gevolge.
’t Zij mij vergund, om ook met een’ blik in de toekomst
te eindigen. Indien men thans begint met ZC672_g/Z’(l7?2€7'hLZ)2d
landen op Java te verkoopen, en een’ aanvang maakt inet
‘ die pereeelen , welke er , door verschillende omstandigheden,
i het gesehiktste voor zijn; indien de uitvoering van dit plan
met voorzigtigheid en beleid geschiedt , ­­ dan zal het lot van
den J avaan materieel en moreel aanmerkelijk verbeterd wor-
den; dan zal voor vele Nederlanders van den burgerstand
de gelegenheid worden geopend voor een goed en onbekrom­
pen bestaan; dan zullen ook de beklagenswaardige zooge-
noemde ,,inlandsche kinderen°’ van Indië, voor wie thans
in hun rijke geboorteland alle bronnen van welvaart geslo­ jj,
ten zijn, eene gelukkiger toekomst te gemoet gaan; dan
zal de ondernemingsgeest, die onze voorouders groot heeft ’ `
gemaakt, weder worden opgewekt en aangevuurd; dan zul-