HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 762.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

l
( ~

I
' VIII.
V00x·uitzigtcn•
l

V
Na deze aanmerkingen schiet mij nu nog over om zoo mogelijk te
jj ontcijferen wat het gevolg zal zijn van eenen verkoop van landerijen
‘. op Java. in eenen uitgebreiden zin.
E, Ik vrees, Mijne Heeren, dat het resultaat zeer treurig zal wezen.
In den aanvang zal de schatkist eenige millioenen erlangen.
jj Men zal de particuliere productie van Java in den beginne eenig-
zins zien vermeerderen; doch die der gouvernementslanden zal echter
al spoedig in nog grootere mate afnemen.
Men zal de gronden op Java , ten prejudieie van derzelver bevol-
' king , hebben verkocht aan Nederlanders en vreemdelingen , want deze
zullen op den duur, zonder inbreuk op het eigendomsregt te maken,
i moeijelijk kunnen worden uitgesloten.
[ Men zal in den aanvang daarstellen magtige en rijke landheeren of
associatiën, die ik vrees dat moeijelijk binnen de grenzen hunner ver-
j pligtingen jegens het gouvernement en de bevolking zullen zijn te houden.
j Men zal de ambtenaren , vooral hoog geplaatste , er zich op zien
toeleggen om mede­eigenaren van landen te worden en zoo doende
V zal eigenbelang alle controle en toezigt doen verdwijnen.
j Men zal de land­eigenaren , na gemaakt fortuin, Java zien verlaten ,
l want wat men ook moge zeggen van het schoone Oosten en het barre
E Noorden, bijna een ieder verlangt naar den geboortegrond terug.
j, De landen zullen daarna verkocht of verhuurd worden aan de meest-
j biedende personen, die, om nog eenig voordeel te behalen, de bevol-
j king zullen moeten beknevelen.
E De landheeren zullen steeds een gezag over de bevolking uitoefenen,
Y onbestaanbaar met de souvereine regten van het gouvcrnernent, ten
ware men een groot en hoog bezoldigd persoon wilde in dienst stellen ,
als wanneer men dan nog zou bloot staan aan aanhoudende botsingen v
tusschen de landeigenaren en die ambtenaren.
De landen zullen, na in onderscheiden handen te zijn overgegaan,
. belast en beleend, verlies in stede van voordeel afwerpen , en men
zal in zekere mate een staat van zaken zien geboren worden, zoo als
jj thans in de West­lndische bezittingen wordt aangetroffen.
‘ De 10,000,000 Javanen eindelijk, het geweld der blanken , welke
niet zelden zullen bestaan uit personen , ruw en opvliegend , vreemd
· aan taal, gewoonte en karakter derzelven, moede, zullen hen allen
jr tot op den laatsten toe vermoorden en vernietigen.
« En zoo doende zal voor ons onherroepelijk verloren gaan het schoone,
vruchtbare , thans winstgevende en voor aanzienlijke verbeteringen
vatbare eiland Java.
‘ Wanneer men evenwel op het oog heeft, gelijk zulks dan ook ter
loops wordt aanbevolen, het erlangen van zeker kapitaal, of wel de
I delging van een gedeelte onzer staatsschuld, door den afstand van
I
I