HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 865.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

E 54
il; dessa’s. Twintig, vijfentwintig jaren duurde die vertrou-
l welijke omgang, in stilte , verborgen voor het oog der rege-
jl ring, ·- en thans hebben reeds honderden Javanen, zon-
der zendelingen, zonder onderwijzers, zonder predikanten,
i alleen door dien omgang, door de kracht van het voorbeeld
E en het leven, het Christendom beleden , en belijden het nog ,
J niet door van kleeding of levenswijze of nationale gebruiken
te veranderen, maar door in eenen christelijken wandel
eenen christelijken geest te openbaren C"). Uit dit belang-
. rijk verschijnsel mag men afleiden, wat groote gevolgen het G
{ voor de christelijke beschaving der Javanen moet te weeg _;
j brengen, wanneer vele Nederlanders uit den burgerstand ik
Q onder hen zullen wonen en werken en leven, en hen met l
j verbeteringen in den landbouw, met het vervaardigen van
E beter gereedschap, met vele zaken tot veraangenaming van
‘ het leven, met geneesmiddelen, en wat niet al zullen bekend
maken. Op zulk eene indirekte maar krachtige wijze kan het j
partikulier landbezit op Java het middel worden,`waardoor j
Nederland aan zijne verheven roeping , ten opzigte eener tot dus
lj verre zedelijk geheel verwaarloosde bevolking, kan voldoen.
’ Ook meer direkt zal het partikulier landbezit daarop gun- '*',
stig werken. Het lijdt geen twijfel, of, zoodra de regering i
zich niet meer tegen de ontwikkeling en beschaving der Ja- a
vanen verklaart; zoodra, door eenen meer vrijen en onbe­
{ lemmerden toestand der drukpers in Indië, de Christen in-
I gezetenen mogen worden opgewekt, om hiertoe mede te werken l
J en hun de middelen worden aangewezen, hoe zij dat kun-
iv nen; zoodra , even als in Britsch Indië, ,, de opvoeding der
inboorlingen" het uitgedrukte doel is , dat het gouvernement
l en de natie zich voorstellen, ­- dan zullen op de parti-
_ kuliere landen scholen worden geopend, waar de Javaan-
sche jeugd leert lezen en schrijven en rekenen , en in ’t al-
‘ gemeen de eerste beginselen van het lager onderwijs ontvangt.
j De geschiedenis van het landbezit levert daarvan in onze
voorouders het bewijs. De landheeren openden toen scholen
l op hunne landen , plaatsten daarin onderwijzers, en toonden
groote belangstelling in het christelijk onderwijs en vooral
in de aanneming van het Christendom door hunne ingezete-
(°*) Zie mijne se Reis over Java., Madura. en Bali" I , blz. 187 en volg.