HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 857.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

E
ik In deze brochure vindt men eene wederlegging van de me-
dedeeling des ministers , in zoo verre het verkoopen van
Zanden in het; algemeen of het partikulier landbezit op Java
i in beginsel heeft bestreden. Ik gevoel niet geroepen, om
iets anders in het voorstel van den heer SLOET Torn oLDHU1s
te verdedigen, dan den grond waarop het steunt, de prae­
misse, dat het partikulier landbezit op Java in alle opzigten
zoowel voor Java zeg als voor het Moeclerland voordeelig is.
Of het verkoopen van domeinen tot een bedrag van 25 mil-
lioen, met het doel om daardoor te korten te dekken, wen- .
schelgk en staatkundig of het niet gevaarlgk is daardoor
de mogelgkheid te openen tot nieuwe geldverspillingen ,· of het
niet billgker en regtvaardiger zou wezen, de sommen, die uit
het verkoopen van landen op Java voortvloegen, ook in de
eerste plaats in het belang van Java aan te wenden, ’t zi]
voor den aanleg van spoorwegen , ’t voor het onderwgls der
Javanen, ’t tot eenige andere instelling van algemeen nut;
dit alles heb ik in deze brochure niet onderzocht. De ,,mede-
deeling" van den minister liegt mg alleen aanleiding gegeven
tot eene verdediging van het partikulier landbezit op zich zeg
beschouwd.
Ik zal het echter bg deze brochure niet laten. Reeds heb
ik in de vierde aflevering van het Tijdschrift voor Neder-
landsch Indië geplaatst het eerste artikel van een ,,geschied­ i
kundig onderzoek naar den oorsprong en den aard van het
partikulier landbezit op Java. " Di de vgfde aflevering hoop
ik dat onderwerp te vervolgen, en tevens een artikel te plaat-
sen naar aanleiding van de brochure van den heer J. D.
VAN HERVVERDEN , getiteld: ,, Bedenkingen tegen de nota enz."
Het is te wenschen , dat allen die, even als deze verdienstelgke
Indische ambtenaar, bezwaren hebben tegen den verkoop van
L landen, even als hg', er rond en open voor mogen uitkomen. l
Zoo alleen kunnen die bezwaren erkend of opgelost worden,
en het beginsel, om landen op Java te verkoopen, als heil-
zaam voor moederland en kolonie, met kennis van zaken door
de vertegenwoordiging worden aangenomen, of, als verdeife-
lijk voor beiden , worden verworpen.
Gnonmenu, 13 April 1849. v. H. _
­­<K·K>'
3

Y