HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 864.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

nl E
Q 48
eenen verkoop van landerijen, zeer gering zou zijn , is geheel afhan-
§` kelijk tot hoever men den maatregel van verkoop der gronden uitstrekt;
_ bepaalt het zich tot eenige weinige en woeste landen, dan zou al het
schoone, wat men zich voorspiegelt , niet worden bereikt. Integendeel,
l men zon, ter erlanging van eenige weinige millioenen , eenen aanvang
. maken met de bestaande orde van zaken te sloopen. Gaat men ver-
l der, dan worden al de thans genoten directe en indirecte Voordeelen
verloren, en men zou te vergeefs, door middel van indirecte inkom- ‘
SICGH , GCHE COIIlp€IlS?ltl8 ZOBIKCU VOO? hêtgêëll HIGH IIIISSCII zal.
ll ­­.....
gi me argumenten, die men in dat opzigt heeft aangehaald,
l tracht de minister te ontzenuwen, door te bewijzen, dat
1 de bijgebragte voorbeelden niet zeer gelukkig gekozen zijn. J;
* ’t Geen hij van de heeren DEZENTJE en sravnns zegt laat ik l
ë geheel voor zijne rekening. Wat den eersten betreft, moet
VA ik toch op eene onnaauwkeurigheid opmerkzaam maken;
s want, zoo ik mij niet vergis , is de heer DEZENTJE, niet ten
· tijde van den Iavaschen oorlog, maar eerst later gehuwd
met eene inlandsche prinses. In antwoord op hetgeen de
minister van den heer simvnns zegt, laat ik de regering jl
zelve spreken. In het ojïciele blad van het gouvernement, J
de Bataviasche courant van den 6 September 1827 , no. 80,
l lees ik het volgende: ,,De oorlog in de vorstenlanden
schijnt eene gunstige wending te nemen. Reeds twee à drie
maanden geleden verspreidde zich het gerucht, dat de heer g i
srevnns, een Zandezjqenaar, die door Zang eerblgyfin deze
E streken en zçjöze wyze van verkeer, ziek zeer bemind bg] den
i inlander kad weten te maken, het gouvernement zoude aan- E
· geboden hebben, om met mro ivncono in onderhandeling {
j te treden; dat hij zich vleide, dat het tijdstip gekomen was 1
om de onlusten te dempen, dewijl hij van goederhand de `i`
verzekering had bekomen , dat de langdurige oorlog de I
muitelingen zelven ten hoogste begon te drukken en zij
vurig naar rust en vrede verlangden. Het gouvernernent , 1
zich van de gegrondheid dezer meening overtuigd hebbende , i
vernemen wij dat genoemde heer srnvnns, die zich gekeel
aan de goede zaak sckynt te keköen zfoegewyd, door het inter- T
mediair van Z. Exc. den Lt. Gouverneur Generaal DE K0cK, ’
namens den Kommissaris Generaal, de noodige autorisatie
bekomen heeft, om te beproeven, in hoe verre de gezindheid
van D11>o iïncono aan zijne verwachting zoude beantwoorden?
Ten einde de argumenten voor den verkoop van lande-
_ 3