HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 842.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

l
Maar, zegt de minister : ,, Verhuringen van landerijen door
jj 46
j Europeanen aan Chinezen verzwakken het argument, het-
j welk men aanvoert , dat het lot der Javasche bevolking on- ·
j der de Europesche landheeren aanmerkelijk is of zou kun-
I nen worden verbeterd". Ik deel volkomen in het gevoelen
van den minister, dat zulke verhuringen geen plaats moes-
~ ten hebben, en nee1n de vrijheid hier te herhalen, wat ik
vroeger daaromtrent gezegd heb: ,, Te betreuren is het, j
dat onder de eigenaren der landerijen van Buitenzorg, even
I als van die der residentie Batavia, zoo vele Chinezen zijn, (
j en dat zelfs de Europesche eigenaren de inkomsten van
f hunne landen aan Chinezen verpachten. Niet alleen lijden J
daaronder de inboorlingen, die, behalve den pachtsohat, na- <
Pi tuurlijk ook nog eene aanzienlijke winst aan den pachter moe-
I ten opbrengen, maar zulk een stand van zaken, waarbij vreem-
‘ delingen vol energie, en die in 1740 en volgende jaren
toonden, waartoe zij in staat zijn, den grond bezitten en de
bevolking in hunne magt hebben, moet, uit een staatkun-
dig oogpunt beschouwd, groote bezorgdheid voor de toe-
‘ komst verwekken" (it). Daarom hoop ik, dat ook nooit E
i door het gouvernement landerijen zullen verkocht worden,
· dan onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat alléén Nederlan­
ders, onverschillig of zij in het moederland of Indië of Vi
elders zijn geboren, maar nimmer vreemdelingen , waaronder i
ook de Chinezen moeten gesteld worden , ten eeuwigen dage ,
eigenaren, koopers en huurders zullen kunnen worden. ,
Eindelijk zegt de minister: ,, Er zijn zeker, dit wordt
5 ten volle erkend, landheeren, die zich op eene loffelijke
wijze het lot van den inlander aantrekken; dan men vindt jp
er ook, die de bevolking minder gunstig behandelen, of
kunnen behandelen, en men treft er aan, die geen enkel
x man, veel minder duizende zielen onder hun beheer of toe-
j zigt behoorden te hebben." - Wanneer ik nu, in plaats J
van ,,landheeren" zeg ,,gouvernements beambten," zoo j
als residenten, kontroleurs, opzieners enz., is dat dan niet
eveneens waarheid? Evenmin als men alle ambtenaren vol- I
maakt kan hebben , even ongerijmd is het , dit van alle land-
heeren te vergen.
...1+--
(*; Zie mijne »Reis over Java, Madura en Bali," I, blz. 14 en 15.
I