HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 802.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

45
; De kosten van beheer zijn
i een demang àf50 °smaands ...... . ........... f 600.
l een schrijver à ,, 16 ,, .... . . ............ ,, l92·
ä 8°/O op de landrente voor perceptieloon .... . . .... ,, 1305.
l Totaal f 2097.
F De aanwezige kultures bestaan uit
25 bouws kaneel, waarvan 8 schilbaar
50 bouws peper-ranken.
De veeteelt heeft 3630 buffels en 98 paarden.
f Zóóy gering zijn de inkomsten voor het gouvernement
van een uitgebreid distrikt met eene bevolking van ruim
12,000 zielen. Het gouvernement, ook hier zelf landbou-
wer zijnde , zal er nimmer meer voordeel van eenig belang
uit kunnen trekken. Staat de regering het af aan partiku­
liere industrie door verkoop, dan zal de bevolking in wel-
vaart en beschaving toenemen, de landbezitter groote voor-
deelen verkrijgen , en de staatskas, behalve den koopschat ,
over weinige jaren van dit landschap , ofschoon de eigendom
van een partikulier, aanzienlijker inkomsten trekken, dan
thans nu het den lande toebehoort.
Door eene toevallige omstandigheid ben ik met Sadjira
meer naauwkeurig en in bijzonderheden bekend geworden;
Y maar niet alleen in de zuiderdistrikten van Bantam (*), ook
in andere residentiën van Java zijn vele landen, die in
dergelijke omstandigheden verkeeren en, bij verkoop aan
partikulieren , dezelfde vooruitzigten aanbieden. Is het der-
halve gewaagd, wanneer wij, tegenover den minister, be-
weren, dat het partikuliere landbezit allervoordeeligst is
1 voor de vermeerdering van bevolking, produktie, en waarde;
ja, dat er vele landen zijn, welke alleen door partikuliere
nijverheid kunnen ontwikkeld worden?
` (*) Ik zou nog vele voorbeelden kunnen aanhalen van de groote ontwik-
; keling, die partikuliere industrie aan de landerijen kan geven, maar waartoe
j het gouvernement niet bij magte is, omdat het zich met de déiails niet kan
j inlaten. Eén bewijs wil ik hier nog herinneren. Een distrikt, waaraan Sadjira
l grenst, heet Kollêlet, de naam van een boom , die de thans zoo algemeen
‘ gewilde vgutta pe1·cha" oplevert. Het draagt dien naam , omdat deze boom in
j eene groote hoeveelheid aldaar in ’t wild wordt aangetroffen. De bevolking
V brandt de stof, die hij oplevert, in plaats van olie, gelijk ik, op eene reis,
’s avonds bij eene soort van illuminatie heb 0 gemerkt. Overigens maakt zi' er
7 pn c> J
· geen gebruik van. Voor het gouvernement is die tak van kultuur en fabrikaat te ge-
ring. Wat zal de partikuliere nijverheid doen, wanneer Kollèlet verkocht wordt?
l
1
I
‘ 1
l