HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 795.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

il
ll 44
A Een aanzienlijke uitvoer van rijst voor de Bataviasche, Chi- E
i nesche en Europesche markten zal er het gevolg van zijn,
l wanneer dit land door verkoop partikulier eigendom wordt. g
g e. De teelt van produkten voor de Europesche markt 2
i zal door de partikuliere nijverheid beproefd worden. Sadjira
levert het bewijs op, dat bijna ieder gedeelte van Java voor i
" . den een of anderen tak dier kultures geschikt is, zoo er maar
met wijsheid eene keuze gedaan wordt. De kofHj­aanplant
is er, door den aard der gronden, slecht uitgevallen; daar- j
l om is er in 1844 de peperkultuur ingevoerd, die van ouds-
j her in deze streken ’t huis behoort. De partikuliere nijver-
Q heid zal zich de uitbreiding daarvan tot taak stellen.
4 In het noordelijke gedeelte van Sadjira is eene uit-
muntende gelegenheid voor den aanplant van kaáykwzg yïmz,
ij tot het bereiden der olie van dien naam. Door het vestigen
` van dezen tak van landbouw zou de partikuliere industrie
niet alleen den daarvoor geschikten grond nuttig gebruiken,
maar tevens de nijverheid der bevolking aanwakkeren, hare
inkomsten vermeerderen, en eene produktie daarstellen,
F waaraan in den kleinhandel op Java bij voortduring behoefte
W wordt gevoeld.
` g. De partikuliere nijverheid zal de uitgestrekte grasrijke
gronden, welke thans ongebruikt liggen, ongetwijfeld be- j
nuttigen voor de veeteelt. De minister erkent zelf de nood- 9
K zakelijkheid der verbetering van transportmiddelen op Java.
j De pogingen, die de regering daartoe heeft aangewend, j
door kameelen en ezels derwaarts over te voeren, zijn mis-
j lukt. De partikuliere industrie zal er waarschijnlijk beter (
in slagen. ii
Ziedaar eenige middelen aangestipt, waardoor de parti- _
kuliere nijverheid, en niet het landbouwende gouverne­ f
ment, het landschap Sadjira kan ontwikkelen, inwendig
l gelukkiger en naar buiten produktiever maken. Op dit
oogenblik zijn in dat distrikt de bebouwde gronden, voor
zoo verre bekend is:
9l9 bouws sawah
2905 ,, tipar en gaga. 4
De opbrengst dezer velden bedroeg in 1844, 25,450
hangmatten padi, à 20,000 kattis , terwijl de landrente eene I
onzuivere som beliep van 16,307.
S
l
i