HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 815.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

x

P
t
V 0 0 R B E R I G T.
I
Reeds sedert eenige weken lagen deze ,, bedenkingen " ter
uitgave gereed, maar dewij`l de aandacht van het publiek,
` door den voor het vaderland, in de tegenwoordige oogenblikken
iz vooral, zoo droevigen dood des konings, van de publieke zaken I
is afgetrokken, keb ik gemeend die uitgave eenzgen tijd te
i moeten vertragen. Thans bied ik ze aan, en hoop, dat ze
iets, hoe weinig dan ook, mogen bijdragen, om de hoogst
I gewigtige belangen, die er in behandeld worden, beter te doen ·
kennen.
k Ik ben tot dusverre een voorstander van het partikulier
landbezit op Java, omdat de geschiedenis leert, hoeveel ,
voordeel het heeft aangebragt tot uitbreiding van den landbouw, i
« tot ontwikkeling der produktieve krachten van Java, en vooral 4
ä tot bevordering van het welzijn der Javanen ,· omdat ik in de ·
;_ gelegenheid ben geweest, den toestand der ingezetenen van vele <
partikuliere landen te vergelijken met dien van vele gouverne- i
{ mentsdistrikten ,· en omdat ik in het partikulier landbezit voor
l de Javanen en voor mgne landgenooten in Nederlandsch Indië ;
en in het vaderland, eene betere toekomst meen te zien. De
,,mededeeling" van den minister van koloniën heq’t in
’l mijne op deze gronden gevestigde beschouwing nog niet aan
het wankelen kunnen brengen; maar mogten er, ’t door
I hem, ’tzij' door anderen, argumenten worden aangevoerd,
{ die overtuigen, dat die gronden valsch en dus mg? i
ne beschouwing verkeerd is, dan zal ik niet schromen eer- t
lijk te verklaren dat ik gedwaald heb. Ik zal dat echter
ook alleen doen op zulke argumenten , -­ en niet omdat som-
migen, aan wie men geen vertrouwen schenkt, het verkoopen
van domeinen voorstaan, of anderen, die men prijst en roemt,
het afkeuren. Ilet beoordeelen van personen leidt altoos tot
twist en vijandschap, - het redewisselen over de zaken alleen
kan helderheid en licht verschafen. Hoe meer dus deze
belangrijke aangelegenheid van alle zijden beschouwd wordt,
des te beter zal de waarheid blgken. Niemand, die een
oordeel heqt, mag dat achterwege houden, en daarom bied
ik ook het mijne aan.