HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 812.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

43
de velden te bearbeiden; zij zal de bevolking te gemoet
komen in het geven van voorschotten om buflels te koopen ,
in het verbeteren harer landbouwkundige werktuigen, die
nog zoo gebrekkig zijn, enz.
6. De uitbreiding van gaga- en tiparvelden in Sadjira zal
door de partikuliere nijverheid bevorderd worden. Zij heeft _
eene naauwkeurige kennis van de uitgestrektheid der beschik-
bare gaga-gronden; zij leert bovendien langzamerhand hare
al ingezetenen individueel van nabij kennen; zoo kan zij hun
4 zaaikoorn in voorschot geven , de velden hun aanwijzen die
het meest beloven, op de verwisseling een geregeld toezigt
houden en, in één woord , onbegrijpelijk veel goeds verrig­
ten, waartoe gouvernements ambtenaren minder bij magte zijn.
0. De partikuliere nijverheid kan den aard van het pro-
dukt verbeteren. De Javaan, aan zich zelven overgelaten,
plant dikwijls, en ook in het distrikt Sadjira , uit onverschil-
ligheid of gebrek aan behoorlijke zaaipadi, of om andere
redenen, eene vermenging van allerlei rijstsoorten. V an
daar, dat de eene halm spoediger rijp wordt dan de andere ,
en dus het produkt slechts trapswijze kan worden geoogst;
terwijl het ten eenenmale ongeschikt is voor den verkoop.
De partikuliere nijverheid zal den Javaan aanmoedigen en
< behulpzaam zijn om goed zaad uit te werpen, dat geschikt
is voor den grond, die het ontvangt, en waarvan het pro-
dukt in den handel gewild is. De in den handel zoo be-
roemde Cheribon- of Indramajo­rijst van de partikuliere lan-
den aldaar is er het bewijs van.
x cl. Zij kan de padi, die als kontingent door de ingeze-
tenen wordt opgebragt, door het oprigten van rijstpelmo·
lens, voor den handel bestemmen, en daardoor zich zelven
niet alleen, maar ook het algemeen een groot voordeel ver-
zekeren. Sadjira brengt op dit oogenblik ook reeds meer
padi op , dan voor de konsumtie noodig is ; maar dit meerdere is
voor den handel verloren , door de vermenging van het graan ,
en de weinige geschiktheid om te worden opgelegd, die daaruit
voortvloeit. Partikuliere nijverheid is er dus noodig, om
dit meerdere nuttig aan te wenden en produktief te maken.
(*) Wat gaya zijn hebben wij zoo even reeds verklaard. Tipewvelden zijn
dezulke, die niet door loopend water besproeid worden, maar overigens be-
ploegd en bearbeid, en gedurende eenige jaren braak liggen.
I »