HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 814.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

29
zit op Java zoo veel overeenkomst heeft (*), het landbe­
zit, ja het eigendomsregt in ’t algemeen almede niet chris-
telijk.
,,De bevolking ," zegt de minister, ,,heeft de gronden
ontgonnen en onder kultuur gebragt, en zij moet dan ook
volgens alle regelen van billijkheid, in eene zeer groote
· mate als eigenaar van die gronden worden beschouwd."
Niemand zal dit tegenspreken , maar juist daarom verlangen
wij het verkoopen der, in de meermalen aangehaalde publi-
, katie uitgedrukte, regten aan partikulieren , want dat maakt
de bevolking in veel grooter mate tot eigenaar van den
grond, dan wanneer zij blijft in dien toestand, waarin de
regering op de g_ouvernementslanden haar plaatst. De mi-
nister wil alles tot de toekomst verschuiven en herhaalt
daarom nog eens , ,,dat het gouvernement zich het regt niet
uit de handen mag geven, om die bevolking, na meerdere
ontwikkeling, in het volle bezit van den grond te stellen ";
dat wil dus eigenlijk zeggen (zoo als wij duidelijk uit het
aangehaalde reglement gezien hebben , want overigens is zij
in het volle bezit van den grond op partikuliere landen) , haar
geene belastingen meer te laten betalen, geen heerendiensten
van haar te vergen , niet tot kultures voor de Europesche
markt te dwingen, ­- inderdaad, in die schoone gouden
eeuw der toekomst zal zij het beter hebben dan tegen-
woordig de ingezetenen van het moederland, die althans
van belastingen nog niet zijn vrijgesteld! De ongerijmdheid
dezer voorstelling behoeft niet naauwkeuriger te worden
aangewezen, evenmin de onmogelijkheid van de gevolg-
trekking, daaruit afgeleid, ten opzigte der meerdere krachts-
ontwikkeling, welvaart en produktie, die uit zulk een van
alle verpligtingen en belastingen bevrijden toestand der Ja-
! vanen zal geboren worden.
; (*) Volgens het beklemregt in Groningen is de gebruiker of rbeklemde
meijer " in zeker opzigt eigenaar van den grond. Hij kan er op verbou-
wen wat hij wil; niemand kan hem van dien grond doen verhuizen; zijne
erven volgen hem op; hij kan den grond verkoopen, in één woord, hij
kan er meê doen wat hij wil, zoo hij maar zorgt voor de betaling der
belasting aan den eigenaar der beklemming. Treffende overeenkomst voor-
zeker van den vbeklemden meijer " in Groningen met den Javaanschen
landbouwer op partikuliere landen.