HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 823.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

l
I
i
26
l vergoeding van den afstand? om de onmogelijkheid daar te
stellen, dat Javanen, die zoo gehecht zijn aan huis en erf,
verpligt worden, om hunne sawahs te verlaten, dewijl het
i gouverneinent dezen aan kontraktanten verkoopt? Voor-
zeker, het zou eene dwaasheid zijn hier nog over regt te
Q willen redetwisten. Of zal de ongelukkige drenkeling, wien
j ik de hand reik om hem te redden, mij vragen: ,, met welk
regt doet gij dat ?" Zal de rnan, wien ik uit eenen toe-
t stand van onderdrukking en vernedering in meer welvaart Z
en vrijheid breng, in twijfel trekken, of ik daartoe wel het
g regt heb?
i Als wij aan deze voorstelling van de zaak, zoo als zij
eigenlijk en waarachtig is, de bezwaren toetsen, die de mi- _
nister inbrengt tegen het regt der regering, om gronden
op J ava te verkoopen , dan verliezen ze al dadelijk veel van
hunne kracht. ,, De velden ," zegt hij, ,, zijn of reeds be-
paald eigendom van den inlander, zoo als in de Soenda­
distrikten en in een gedeelte van de residentie Bazoeki , of
gemeentegronden, en ze kunnen dus, zonder de regten
van die eigenaren of gemeenten te krenken, niet worden
verkooht." Deze zinsnede is door hare onbepaaldheid zeer
onjuist en de gevolgtrekking verkeerd. Zoo de velden be-
paald eigendom zijn van den inlander of gemeentegronden ,
dan zijn ze dat immers met al die lasten en verpligtingen , die
het gouvernement den eigenaars dier velden en gebruikers dier
gemeentegronden oplegt; zoo als landrenten , verpligte kul-
tures , heerendiensten, enz. Wil de minister die velden nu
,,bepaald eigendom of gemeentegronden noe1nen°’ , dan blijven
ze dat ook bij verkoop, maar de lasten en verpligtingen, die
op de eigenaars of gebruikers rusten, worden aanzienlijk ver-
minderd, want het gouvernement verkoopt eigenlijk niet den
grond, dien de Javanen reeds bebouwd hebben , maar slechts
een gedeelte van de belastingen , heerendiensten, enz., die
thans de zoogenaamde eigenaars dier velden of gemeente-
gronden aan het gouvernement moeten opbrengen. Hoe
kan de minister daaruit nu de gevolgtrekking afleiden, dat
zulk een verkoop niet kan plaats hebben , ,, zonder de regten
van die eigenaren of gemeenten te krenken?"
,, Gesteld eens ," zegt de minister, ,, men nam voor be-