HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 812.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

1 22
Uit al deze bijzonderheden blijkt duidelijk , dat het gou-
vernement tegenwoordig den grond en de Javanen die er
op wonen als zijn eigendom beschouwt; want uit dat eigen-
domsregt zeullen toch deze handelingen wel alleen kunnen
worden afgeleid. En wat verkoopt nu het gouvernement
' bij den zoogenaamden verkoop van landerijen? 1Vat ver-
krijgt de kooper? Het eigendomsregt van het land en de
` bevolking gelijk het gouvernement dat bezat, zoodat hij
eveneens met beiden naar goedvinden kan handelen? Vol-
strekt niet. De bevoegdheid, die de kooper verkrijgt, de `*
· verhouding tusschen hem en de Javanen van het land dat
I hij koopt , zijne regten en die der ingezetenen van zijn land,
heeft het gouveirnement zelf zeer naauwkeurig en duidelijk
geformuleerd in eene publikatie van den ex­minister J. 0.
­BAUD toen hij gouverneur generaal ad interim was van
Nederlandsch Indie. Zij is opgenomen in het Staatsblad
van N. I. voor 1836 no. 19, en bevat een ,, reglement om-
trent de partikuliere landerijen, gelegen ten westen der
rivier 'I`jimanok." Het verwondert mij, dat noch de minis-
ter, noch de heer s1.0ET van dit belangrijk stuk hebben
gewaagd, want uit de bepalingen die daarin voorkomen
blijkt ten duidelijkste, dat het eene geheel verkeerde voor-
stelling is, te spreken van het ,,verkoopen van landerijen of
.lavanen," als of zij slaven waren, van ,, de vrijheid die
den Javaan blijft , om , zoo hij wil, naar elders te verhuizen ," I
van ,, het gezag dat landbezitters over de bevolking uitoe-
fenen", en dergelijke uitdrukkingen meer.
Dit reglement tot grondslag nemende voor de voorwaarden, J)
waarop in den vervolge landerijen zullen worden verkocht ,
zullen wij thans onderzoeken, welke regten en verpligtin­
[ gen in ’talgerneen, door zulk een verkoop , overgaan op de
regering, de landheeren en de Javaansehe ingezetenen.
1 Volgens art. 1 van dat reglement, zijn de onvervreemdbare
regten van het gouvernement, welke door den verkoop of
afstand van landerijen onaangeroerd blijven:
j cz. De bescherming van alle ingezetenen, zonder onder-
scheid, en het nemen van de daartoe gevorderde maatre-
gelen.
ó. De administratie der justitie en politie, zoo in lijf-
i