HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 810.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

5
21
20. de heerendiensten; waaronder verstaan wordt, dat
ieder man , die kan werken, één dag van de vijf dagen voor r
het gouvernement om niet moet arbeiden ;
30. de verpligte kultures; waarbij de landbouwer ge-
dwongen wordt, om een gedeelte zijner velden met dat
gewas te beplanten , ’t welk door het gouvernement bepaald
wordt, tegen eene mede door het gouvernement bepaalde
betalingj
j 40. het arbeiden , tegen een zeer karig loon, aan ’s gou-
‘i vernements werken. De wegen en bruggen worden of door
de heerendiensten of door deze maatregelen onderhouden ; de
prachtige posthuizen van Samarang b. v. zijn aldus tot stand
gebragt; de groote vestingwerken zijn in de laatste jaren op
die wijze gebouwd; en ongehoorde hardheden en kwellende
J onregtvaardigheden hebben daarbij plaats gehad en geschieden
nog, niet als misbruiken, maar als wettige handelingen van
i het gouvernement. Om een enkel voorbeeld aan te halen ,
4 verwijzen wij naar de omstandigheid, dat tegenwoordig nog ·
ii honderden gezeten landbouwers verpligt worden , om huis
en erf, vrouw en kinderen te verlaten en aan de groote
j vesting­ en maritieme­werken te Soerabaija te arbeiden. Er
al zijn velen, die daartoe van vijftig ja honderd uren ver
moeten komen en maanden lang uitblijven. Gaan zij niet
vrijwillig, dan drijft men hen met geweld er heen.
50. het verkoopen van velden aan suikerkontraktanten.
Bij de nieuwe kontrakten is bepaald, dat de kontraktant
den grond, waar hij zijne établissementen plaatst, moet
I, koopen. Die grond bestaat veelal uit sawahs , rijstvelden van
W Javanen , die dan verpligt worden , om dezen aan den kooper
` af te staan , terwijl het gouvernement de koopsom ontvangt.
i Wij bepalen ons hier alleen bij de wettige handelingen
van het gouvernement, en spreken niet van misbruiken.
Anders moesten wij er nog opmerkzaam op maken, hoe de
regering b. v. voor de woningen van ambtenaren in de
binnenlanden eene som betaalt van f 500 of f 1000 , en
daarvoor huizen worden opgetrokken als paleizen door de
Javaansehe landbouwers; om niet te spreken van al de ver-
, keerdheden en misbruiken, zoo drukkend voor de bevel-
king, die de minister zelf heeft opgenoemd. i
n
E l
‘ I
, 1