HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 833.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

N
l3 i
van f 168,000,000, dat hij verkrijgt, is zeer geschikt om
kortzigtigen te verblinden en hen, die het, onbekend met
de Indische aangelegenheden als ze zijn , slechts om geld ,
veel geld te doen is , voor zijne voorstelling warm te maken
en te winnen ; maar ieder der zake kundige kan er geen de
minste waarde aan hechten. Indien zulk eene meerdere pro-
duktie zoo gemakkelijk door het stelsel van kultures te verkrij-
gen is , waarom heeft men de middelen , die daartoe moesten
leiden , dan niet reeds sedert lang in ’t werk gesteld? Indien
«^ deze toekomstige voordeelen zoo voor de hand liggen, zoo 022-
getwgbfeld zeker uit het stelsel van kultures , gewijzigd in den
geest van den minister, zullen voortvloeijen, waarom heeft
dan de ex­minister van koloniën dien weg niet gevolgd? Dat
het lot van de Javanen er door verbeterd zal worden lijdt
geen twijfel, maar dat de schatkist er zoo veel bij winnen
zal is zeer onzeker, want anders waren die hervormingen
reeds lang tot stand gebragt. Wij willen niet beweren,
dat de beginselen van den tegenwoordigen minister, op
eene voorzigtige en rationele wijze ten uitvoer gelegd , l
‘ zonder voordeelen voor het moederland zullen blijven; ‘
" maar de millioenen, die hij berekent, en die ons doen
duizelen, zijn geheel fiktief, omdat zij op een’ niet be-
wezen en dus onzekeren grond steunen. Hoe is het dus
mogelijk, dat de minister kon zeggen: ,, en die voordeelen
zou men opofferen , om iets geheel onzeïcers in de plaats te j
stellen !" Vooreerst beweren wij, dat er à. priori althans
even veel zekerheid bestaat voor de voordeelen , die het ver-
koopen van landerijen zal opleveren, als voor die welke
E misschien uit de toepassing der beginselen van den minister
zullen voortvloeijen. Maar veel meer zekerheid voor het
eerste zal verkregen worden uit de beschouwing der voor- ·»
deelen, die de partikuliere landen tegenwoordig reeds voor
de schatkist afwerpen , en die zullen blijken, indien de
minister de volgende tabel zal willen invullen.
Getaxeerde waarde der partikuliere landen x
in de provincie Buitenzorg .... . . . . t ..... . . . . f jl
Verponding jaarlijks ..... . ...... . . . . ...... ­ '
Regt van overschrijving, gemiddeld over de li
laatste tien jaren , jaarlijks. . . .. . . .. . . .. ..... ~
i
>‘s __ _____ g gg p