HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 814.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB


11 l
Gij ziet het, Mijne Heeren, de meerdere voordeelen, die Java
in vervolg van tijd nog kan en zal opleveren, zijn groot en nog
veel grooter dan nu is aangetoond , want er is slechts gerekend op eene
uitbreiding van cultuur ad 250 vierkante roeden per huisgezin. Eene
toeneming van bevolking , welke echter zeer groot is, heeft men
niet in aanmerking genomen , terwijl ook niet in rekening is gebragt
de meerdere productie, welke ten gevolge der invoering van eene
regeling en controle van de thans reeds bestaande aanpiantingen van
koflij, indigo en suikerriet, kan en zal worden verkregen.
En die voordeelen nu zou men opoiïeren , om iets geheel onzekers
in de plaats te stellen; neen, ik mag niet gelooven, dat zulks
ernstig gemeend is, en hoop dan ook, dat het voorstel, hoe ver-
I leidelijk misschien ook , geenen bijval zal vinden .... ..
J
Het tweede argument, dat de minister gebruikt tegen den
verkoop van landerijen , is het eoorzntzigt op nog meer di-
rekte en indirekte voordeelen, die het bestaande kultuur-
stelsel voor het moederland zal afwerpen , wanneer de nooclige
verbeteringen worden ingevoerd. Die verbeteringen worden
door hem opgenoemd; en het is vooral dit gedeelte van
zijne mededeeling , dat ik met het meeste genoegen gelezen
heb. Er komen onderwerpen in voor, waarop reeds door
zoo velen en zoo lang, ook door mij, onder anderen in R
mijne ,, Reis over Java, Madura en Bali ", is aangedron-
gen, rnaar die, door de voorstanders van het bestaande,
altoos als ,, overdreven zucht tot nieuwigheden, dwaashe-
~ den," enz. werden uitgekreten. Zoo wil de minister, dat
; ,,de beginselen der regering naar de behoeften gewijzigd l
V worden; -- dat de bevolking naar behooren worde beschermd
. en de onbelemmerde beschikking der vruchten van haren
handenarbeid erlange; ­-­ dat 1nen het muntwezen naar be- l
‘ hooren regele; -· dat men transportwegen en middelen van
vervoer verbetere; - dat men waterleidingen aanlegge en
woeste gronden onder kultuur brenge ; ­- dat opnamen en ,,
opmetingen worden bewerkstelligd; - dat men dien ten
gevolge èn belasting- èn kultuurstelsel naar behooren regele ,
want zonder die opnamen is zulks onmogelijk en zal men `
steeds in den blinde blijven rondtasten (*); ­-­ dat men de L
drukkende en tot vele vexatien , afzetterijen en straffen aan- ;
i
_"_"‘ l
(‘*) Zie mijne ¤Reis over Java, Madura en Bali," I, blz. G1 en volg., j
waar ik dit onderwerp uitvoerig heb uiteengezet en de vreeselijke gevolgen '
van dat » in don blinde rondtasten" heb aangetoond.
l