HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 863.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB

l
_ 10
1 Dat opnamen en opmetingen zullen kunnen worden bewerkstelligd;
Dat men dien ten gevolge èn belasting- èn cultuurstelsel , zoomede
verschillende andere aangelegenheden, naar behooren, zal kunnen
regelen; zonder die opnamen te hebben tot stand gebragt, is zulks
ten eenenmale ondoenlijk, want men zal steeds in den blinde blijven
rondtasten ;
Dat men daarna ook de zoo drukkende en tot vele vexatiën, afzet-
terijen en strafien aanleiding gevende verpachte middelen, grooten-
deels, zoo niet geheel, zal kunnen afschaffen;
Dat men grondslagen zal kunnen leggen en verbeteringen van elke
zijde invoeren, ten einde van het schoone en vruchtbare Java. te
maken, wat er van te maken is;
Zonder het leggen van die grondslagen, waartoe in den aanvang ,
geene tijdruimte voorhanden was, moet het gestichte, dit bekenne ä
ik, hoe schoon ook, te eeniger tijd noodwendig ineenstorten, en het
is het gebrek aan die grondslagen, welke thans aan dezen en genen
zoo veel stof tot aanmerkingen oplevert, en alle maatregelen , welke
men verder ten goede wil invoeren, schipbreuk doet lijden: .
Tot het leggen eener behoorlijke fundering, tot meerdere bescher-
ming en trapsgewijze ontwikkeling der Indische bevolking is de rege-
ring volkomen genegen , doch dezelve zal tot het nemen van onvoor-
zigtige maatregelen daarentegen ook de hand niet leenen.
De Javasche bevolking, bestaande uit ongeveer 1,600,000 werkbare
huisgezinnen , zal, onttrokken niet aan het medebestuur haver eigene
hoofden , maar aan het willekeurige van hun gezag en de niet minder
willekeurige handelingen van Chinesehe pachters, in vervolg van tijd,
stellig 800,000 bouws van 500 vierkante roeden elk, dus slechts 250
vierkante roeden per huisgezin, meer onder cultuur brengen dan
thans het geval is.
Een bouw stellende op te brengen slechts 14 pikols rijst, dan geeft
zulks van gemelde uitgestrektheid 11,200,000 pikols, ter waarde, ad
f3 de pikol, vanf 33,600,000, bedragende daarvan alleen de directe _
belasting , landrente , ad 1/5 der waarde van het product , f 6,720,000 , .
gezwegen van de indirecte voordeelen , die eene zoo vermeerderde pro-
ductie en welvaart aan handel , scheepvaart, enz. zal doen toevloeijen. 1
Die berekening berust slechts op eene productie van rijst; neemt ,
men echter eenen oogst van bij voorbeeld suikerriet aan, dan kan
men stellen dat de voordeelen ruim verdubbelen, en dezelve komen i
dan voor 800,000 bouws op f 67,200,000 , waarvan de belasting ad 4
1/5 , zou 1·enderenf13,440,000. ` .
Deze berekening is niet overdreven, hetgeen uit de volgende aan-
tooning eenigermate kan blijken.
Ik stel de productie van rijst op Java calculatief (want zoolang
geene velden zijn gemeten, zoolang de productie derzelve niet is
geconstateerd, valt ten deze 1net volle zekerheid niets te zeggen) op
16,000,000 pikols, namelijk 10 pikols per huisgezin ’sjaars, dat
is Amsterdamsch pond per huisgezin daags, gevende à f 3
de pikol. . . .. .............................. . ...... f 48,000,000
een millioen pikols kofïij it f 20 de pikol ..... . .... ­ 20,000,000
een millioen pikols suiker à f 10.... .... . ......... ­ 10,000,000
1,500,000 pond indigo it 2.. ..... . ............. . ­ 3,000,000
diversen , als : tabak , olie , enz ................ ­ 20,000,000
meerder productie hierboven aangegeven .. . ......... - 67,000,000
te zamen. .... . f 168,000,000
of slechts ruim j' 100 per huisgezin.