HomeBedenkingen tegen de mededeeling van den Minister van Koloniën aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, omtrent den verkoop van Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 774.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 50.79 MB


l`
II!
Ile: groote; voordcclcn, die het kultuurstelscl
lu de toekomst lrclooft.
­­······=·ï£?%¢-­­--
sg Wanneer de noodige verbeteringen worden ingevoerd, dan zullen
g; de resultaten daarvan zeer belangrijk zijn en nog onberekenbare di-
recte en indirecte voordeelen aan het moederland afwerpen , terwijl
j' daarentegen een verkoop van landen, ja eenig dadelük voordeel zal
; doen verkrügen, doch in vervolg van tijd zeer wrange vruchten
j voortbrengen zal.
j Tot het invoeren van zoodanige verbeteringen is het noodig , dat het
{ Europeesch personeel in Indië , langzamerhand, aanzienlijk vergroot,
lg en dat de beginselen der regering naar de behoeften gewijzigd worden.
j Het gevolg daarvan moet zijn:
j Dat de productie van Java nog aanzienlijk zal toenemen, aangezien
"' . de bevolking naar behooren beschermd, en de onbelemmerde beschik-
i king der vruchten van haren handenarbeid erlangende, veel meer
V werk kan en zal verrigten dan thans het geval is. Een neger in l
3 N00rd­Amerika bijv. onderhoudt 1500 vierkante roeden grond, een `
j Javaansch huisgezin , bestaande veelal uit man, vrouw en drie kin-
deren, waaronder gewoonlijk een of meer zonen die medewerken
’ kunnen, thans nog slechts ongeveer 400 zoodanige roeden , en het is
_ dan ook aan geen redelijken twijfel onderhevig, of die uitgestrektheid
_‘ kan tot minstens 650 vierkante roeden worden opgevoerd;
‘ Dat de voortbrengselen door beter toezigt zullen kunnen worden *
veredeld ; j
2 Dat de kosten van productie zullen kunnen worden verminderd,
j wanneer slechts gezorgd wordt, dat de inlander vrij en onbelemmerd _
l kan beschikken over hetgeen hij verdient; 1
if Dat de bevolking meer lijnwaden en andere artikelen van Europe- l
[ schen oorsprong zal consumeren of verbruiken dan thans het geval is;
Dat men zal kunnen invoeren een hoog noodig systema van bemes-
ting der velden; vele gronden, waarop de kolïijboom gedurende 20
jaar gestaan heeft, zijn als het ware geheel uitgeput, zelfs de rijst-
velden nemen in productie af, al naar mate het omliggende gebergte ‘
ontgonnen en geen voldoende humus ter bemesting van die velden »
door de rivieren , wordt afgevoerd;
Dat men het muntwezen naar behooren zal kunnen regelen, name- è
melijk, wanneer de inlander, deszelfs belang kennende, zal geleerd ‘
hebben , om het geld te bezigen waartoe het bestemd en dienstbaar VX
is, te weten om twee transactiën, koop en verkoop te sluiten; p
Dat men transportwegen en middelen van vervoer zal kunnen l
verbeteren;
Dat men waterleidingen zal kunnen aanleggen en woeste gronden v
onder cultuur brengen , ten einde de aan het noorder strand en in "
eenige binnen ’s lands gelegen provinciën opeengehoopte bevolking te 1
kunnen verspreiden ;