HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 632.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB


vu 2
H ï
,,7IL?j7L advgs verlangd in de onderstelling, dat
,, het stuk echt en ogfieieel In uwen brief
,, schijnt gg daaraan niet te twäfelen. Hoe echter,
,, zoo die onderstelling aan het wankelen wordt
‘ ,,gebragt? Hebt gg ook dan nog behoefte aan
*· ,, advgs? Voor als nog kan ik niet inzien,
,, waartoe het u, in dat geval, zou moeten dienen.’° E
. ,,IWet de meeste achting heb ik de eer, te zijn l
UEd. Dv.
(get.) THORBECKE.,7
Mij is het stuk als ogïcieel en echt medegedeeld, ll
door eene hand, die ik meen ten volle te kunnen
vertrouwen. De twijfel intusschen, door een man als ,
de Heer THORBECKE geuit, bragt aan het wan- ë
kelen, en ik dacht er over na, of ik het wel openbaa·r '
zoude maken. Ilet gewigt der zaak deed mij daartoe
besluiten. Er is toch, de Illinister van Ifoloniën heeft
dit zelf in de Tweede Kamer verklaard, een Regle- l
, ment op de D1·ukp<-ers van hier naar Indië verzonden.
j Sedert eenigen tijd loopen er in den boekhandel zeer
verontrustende geruchten, omtrent hetgeen hem in Indië
te wachten staat. IIet is dus zoo geheel onwaarsc/zgn-
lijk niet, dat aldaar belemmeringen voor de drukpers
op til zgn. Zllogt men bedrogen hebben en het stuk
1 werkelgk, zooals de IIeer THORBECKE vermoedt, het
werk zijn van een of ander lichtschuwe oudgast, welnu!
dan zal de openbaarheid gestrekt hebben, om het oor· 3
deel van het verlichte en beschaafde publiek over pogingen. g
· E
I
2
é
l
A
· Y _ _, ______, f