HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 582.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

VI
met venzoek mn daanomtnent znne denkbeelden, wel té
willen mededeelen. Ik ontving het volgende antwoond: P
DEN HAAG, X2 Jan. 1857. F
WelEdele Heen ! "
,, Ik had de een, uwen bnief van den Wim ll. _
,,te ontvangen met het hienbü tenuggaande, u
,7 ,, toegezonden afschnift van het Reglement op de
,,,,Dnukwenken in Neê-nlandselz Indie,""
,,zvenscht mgn gevoelen te kennen oven het stuk
uzelf niet alleen, maan ook ioven de al of niet
,, doelmatigheid den openbaanmaking.”
,,Hetgeeoi u als het Reglcme11t wend mede-
,, gedeeld, zal denkelijk een Ontwerp van Ra-
,,gleme11t moeten heeten. En bestaat, voon zooveel
,, ik weet, nog geene venondening oven de Dnuk­
,, wenken in Indië; en het afschnift, zonden hoofd,
,, heeft geenenlei menk van authenticiteit. Een of I
,, anden lichtsehuwe oudgast, die niets zóózeen
,,ducht, als Indië met Eunopisch Nedenland in A
,, aannaking te zien komen, kan dengeläk ontwenjo
,, aan de Regening hebben ingediend. Illaan hoogst
,, ongaanne zou ik gelooven , dat eene IVedenland~
,,sehe Regening de blaam van zulk een onwaandig,
,, de vnnheid belagend voonstel vendiende.°’
,, Ik ben beneid u mun advgs oven dat gezonooht I
,dee· duistennis mede te rleelen. Ilfaan hebt