HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 498.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

l W!
C
i ia
A
E I
ï il
i
I S
E Q
I
, té
4
¤ E
é
V O O R B E R I G T
| vnx DEN I
A
i il
u ïi
U I T G E V E R. ’
E l
Q 2
V i
P I
I x
J Het hiemc/eter volgende O11twvë1‘lJ­Rëglë111ë11t op ‘
I Drukwërkën in Nëdërlaiidsch Indië met de Nota. van Toe-
< o
, lichting , werd mg uit Indië toegezonden met het berigt,
I dat men daawvan eewstdaags de afkondiging kon verwachten. J
Iïet kwam mzj voow, dat indien het Wret werd, de
boekhandel in Indië volkomen zoude zzijn vernietigd en
I w
dze zn Nedërizmd al de schade zoude ondemmden, *
welke daarvan ook voow hem het noodzakelyke gevolg
V moet. ]![2;j72 oordeel éntnsschen niet genoegzaam
E i~eo·tv·ouwende, meende ik het aan den z­oo2·trep‘eZyken (
Staatsïnan den [[ee2· THORBECKE te moeten zenden.
’ · s
ë
c ä
I 2
* I
i >
` ··-­~~·--·­· de , , __ _ _ ..,4*