HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 480.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

Q8
de Straïv. die de voorloopige instructie, bij de ver~
volging van misdrijf bevelende, haar nogthans uitslui-
tend in zaken van overtreding, behalve in de gevallen ·
bij wettelijke bepalingen voorzien, tot Welke gevallen
schijnen te moeten beliooren die, waarin bij dit Regl.
tegen overtredingen voorzien wordt, die ofschoon niet
altijd, echter dikwerf eene voorloopige geregtelijke
instructie kunnen vorderen.
§ 7. ART. 32. Op liet voetspoor van de meeste
drukpersvvetten en vooral ook van de hier te lande
geldende wetten van 16 Mei 1829 (Stb]. n°. 3-1«), i
1 Jvunij 1830 (Stbl. n°. 15) en 3 Mei 1851 (Stb].
n°. 111) wordt hier eene kortere verjaring bepaald
voor de regtsvervolgingen en de straffen ter zake van
de feiten, bij dit Reglement strafbaar gesteld, dan de
gewone verjaring, bij het Ind. Regl. op de straf-
vordering in art. 401 en volgende vastgesteld.