HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 720.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

jl/Il

ll
M
l1QIX1@l1iZ@gC·l1 IIIISKIYIJVCH oi? OV€l`iZl`G(lrll1gCl1, door l111(.lCIGI
van drukwerken gepleegd, Indien intussclien de voor-
li zieningen zieh moeten uitstrekken tot alle mogelijke
strafbare handelingen, die door middel van drukwer-
ken worden gepleegd, een groot deel van hetgeen een
strafwetboek bevatten moet, zou in deze § zijne plaats
moeten vinden. Daardoor intussehen zouden de gren-
gi zen van dit Reglement ver overschreden worden. Het J
ii is daarom voldoende voorgekomen bij art. 21 in eenen
lg algemeenen zin te voorzien, tegen alle in N. I. met
straf bedreigde feiten, wanneer die door middel der
drukpers gepleegd worden, met vrijlating aan den
regter, om deze wijze van volvoering van het feit, als
gi verzwarende omstandigheid te beschouwen. Indien
ij nn ook al die algemeene voorziening leemten inogt
laten bestaan, die het gevolg zijn van den onvolko-
men toestand van het Ind. strafregt , aanvulling is daar-
van bij dit Reglement niet wel mogelijk. Maar in
elk geval zullen door bedoeld artikel getroffen wor-
den die misdrijven, die, hoezeer door de Ind. straf`-
wetgeving met straf bedreigd, door die wetgeving
welligt niet of niet duidelijk genoeg bereikt worden,
i. als zij door middel van de drukpers gepleegd zijn. ,i
ly Men heeft overigens gemeend onderselieidene be-
j P&Il11gGl1 te I{L`l])11(3l1 Ol1lZIOCl1C11 212111 (IG WVOMZGII Yïlll
September 1856 (Staatsbl. n°. 51), 16 Mei 1829
1 (Staatsbl. n°. en van 1 Jvunij 1830 (Staatsbl. n°. 15),
waardoor ook zooveel mogelijk zal voldaan zijn aan
het beginsel vervat in de eerste zinsnede van art. 75
jy van het Reg. Regl. Zoo is art. 22 ontleend aan art.
1 der wet van IG Mei 1829, met weglating nog-
li thans van de 2"° alinea van dat artikel, daar toch
poging tot misdrijf ook misdrijf is en niet verzwaring
ï V
ë
.
i __ `
_Ma____;___;_=;%:Tè­ ­`.._,_ ,"Y,i· ­- `" Q._.`.` rx" ,ä i‘>r"=`:_e,,;;_-,.; Y·‘· · /·;¥5::""""‘*·"­ Y