HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 654.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

R `?

ë
je
li
is
meen mogelijk. Zij begrijpt dus onder die personen
ook openbare ambtenaren en autoriteiten. Ofschoon
het zou kunnen gerekend worden uit den aard der
zaak te volgen, dat men niet verantwoordelijk kan
worden gesteld voor handelingen welke de wet zelve
gebiedt, scheen de voorlaatste zinsnede van dat artikel,
‘ä tot wegneming van allen twijfel dienaangaande, niet
A, overbodig.
Bij dit artikel zou het in aanmerking kunnen ko-
men, de plaatsing der reclame, na weigering, door de
plaatselijke autoriteit te doen gelasten en aan de wei-
gering van voldoening aan dat bevel eene zwaardere
straf te verbinden. Maar de plaatsing zelve zal door
het bedoeld bevel toch nooit verzekerd zijn en de
hier bedreigde straf schijnt genoegzame ruimte te laten
voor de meerdere of mindere strafwaardigheid van de
weigering.
ï ART. 20. Er schijnt geen bezwaar te bestaan tegen
de toepassing van het artikel op in Nederland gedruk-
te schriften of andere drukwerken van dien aard.
Men zou wel aan den eenen kant kunnen beweren,
dat het vorderen van verlof voor het gebruik van die
ë drul¤verken tot het einde waartoe zij bestemd zijn,
belemmering is van de toelating; maar aan den anderen
kant, ligt het niet in de bedoeling van de tweede zin­·
snede van art. ll0 van het Reg. Rcgl., om plakschriften
te begrijpen onder de in Nederland gedrukte stukken,
die onbelemmerd moeten worden toegelaten en die
voortbrengselen der drukpers te onttrekken aan noo~
dige maatregelen van plaatselijke politie.
ARTT. 21-29. Reeds vroeger is in deze nota re-
kenschap gegeven van de redenen die er toe geleid
hebben, om in dit Reglement voorzieningen op te
. , *_
­­··:'!:"""""""'