HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 699.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

1 L M M `4` wm 1 ii ii ww ii 1 1 F
i i
Ei
ë E
li 4)
’“ ft

1.. ë
gy zonder bezwaar, en zon<1er dat er te kort wordt gedaan g
$3 . .
it. aan de tweede zinsnede van artikel 110 van het Reg, g
s. . . . . ;«
j' Regl., de toepassing van het eerste hd van dit artikel
op in Nederland gedrukte stukken mogelijk maakt.
ART. 16. De reden waarom de vervolging op de
ijf klaete van het hoofd van het ilaatselïkbestuurvooree-
, ; C lv;
ïi schreven en hier te dier zake een ander beginsel "
;!* . . . ‘
`Q aangenomen is dan in art. 13, bestaat daarin, dat het
l, hier geldt een dagelijksch werk, afhankelijk van een
i beperkt tijdstip, ïwaarbij ligt onschuldig verzuim kan
j plaats hebben. 4,
D ‘ . Ii
i, ART. 18. Bevat eene navolging van het bekende 4
V voorschrift der bestaande Fransche drukpers-wetgeving,
dat echter het vereischte der ondcrteekeiiino van dag- 4
j CJ E {
blad- en tij dschrif°t-artikelen beperkt , tot die van
Y staatkundigen of daarmede gelijkstaanden inhoud. De i
V 1
i overweging intusschen , dat het nut van het voorschrift T
jj wel eenigermate verzwakt wordt door de onbestemd-
°3· heid van het criterium, waaraan de inhoud der arti-
·. kelen moet getoetst worden, heeft tot het besluit geleid ,
S om ten aanzien van den inhoud niet te onderscheiden,
dl`; tusschen hetgeen wel en niet van staatkundigen aard 1
IS, en alleen van de toepassing uit te sluiten artikelen, E
’ .
’{·‘ die bloote nieuwstijdmgen of aankondigingen bevatten,
. l _
en waarvan het kenmerk bestemd genoeg 1S, om geene ï.ï
" •¤ •· • • ·»
Ml moeijehjkheid in de praktijk op te leveren.-Aan den
i anderen kant echter scheen de in het algemeen nood-
{ . .... 24
»· zakeli ke strenoheid der be valinw tem vering te behoeven.
· ; C7 O 1 23 pg
j Die tem Jcrine brenot het voorschrift van de laatste :3
·Q b C ii
li zinsnede, naar men vertrouwt, in ruime mate aan.
{ x
J . . . li
äj ART. 19. De bepaling der eerste zinsnede, is ten jg
aanzien van de personen, die geregtigd zijn tot het
;f« doen plaatsen van reclames en rectiticatiën, zoo alge-
v l
N ‘Q
C
·­`,,-. _ ·. rt. ·< { f ^ '.l’I`,I.T..§ '*'. ï:ï¢"'¤¢r;r· ···· i · · »,­-­;·::·‘*‘·*"···­·