HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 678.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

[iii
laatste geval kunnen er wegens de onteigening,
onafhankelijk van den wil of de handeling der be-
trokkenen, wclligt terinen bestaan`, om aan het verbod
schadevergoeding te verbinden, maar in het eerste geval
pleiten daarvoor die redenen niet.
ART. 6. Onder de hiergestelde bepaling zijn ook
de geregtskosten begrepen, terwijl van het beginsel is
g uitgegaan, dat op den borgtogt verhaalbaar moest zijn
wat ter zake van misdrijf aan den staat verschuldigd is.
j ART. 7. Het verhaal op de gestelde zekerheid
i is onafhankelijk van den persoon des veroordeelden;
zoo worden de geldboeten en geregtskosten, wanneer
l de schrijver veroordeeld is, op den door den Uitgever
l gestelden borgtogt verhaald, ook dan wanneer de
j laatste niet veroordeeld Wordt. In` dit beginsel is de
prikkel te meer gelegen voor den uitgever en den
met hein gelijkstaanden, om naanxvlettend toe te zien,
ï dat zij zich niet onbedachtzaain wagen aan de uitgave
van elk geschrift. Degeen die de zekerheid gesteld
l heeft, kan echter zijn redres uitoefenen tegen hein,
1 ten wiens laste op die zekerheid geldboete en geregts­
kosten inogten zijn verhaald, welk verhaal ook eerst kan
{ plaats hebben, wanneer de gebrekkigheid van den
veroordeelde, om uit eigen middelen te betalen, opregte­
lijk en door een behoorlijk tijdverloop is geconstateerd.
ART. 12-15. Deze artikelen behelzen een voor-
schrift,dat de drnkperswetgeving, en voor zooveel de
eerste zinsnede van art. 12 11°. l van art. l5 betreft,
ook artikel 283 en volgende van ons Wetboek van
strafregt, bevatten.
Het is dan ook de overweging, dat die bepalingen
een beginsel bevatten, dat ook hier te lande een be-
ginsel van strafregt is, en wel altijd zal blijven, dat
··1?."""""" __-