HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 683.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

ll
A`
[EU
trekken aan de algemeene verpligting in liet belang
van het toezigt, bij dat artikel voorgeschreven, terwijl
het nuttig voorgekomen is, bij de invoering van dit
I Reglement, om de overheid de kennis te verschaffen
van al degenen, die in N. I. dat beroep uitoefenen.
ART. ZL. Men heeft hier de scliuldbrieven op het
oog, die in N. I. als midlel van geldbeleg erkend jv
zijn, zooals bankactien, certificaten van den Ind. ach- j
I terstand, promessen, enz. voor zoo ver ze nog niet j
j zijn nitgeloot, volgens art. 391 van het Ind. Bur-·
I gerlijk Ivetboek.
ART. 5. De bedoeling en strekking der eerste
lr zinsnede van dit artikel, is reeds toegelicht.
De tweede zinsnede is ontleend aan de bevoegheid
il van de11 Gouverneur-Generaal in de artt. A15 en 105
` van het Reg. Itegl. toegekend, om voor de openbare
orde en rust te waken, en is dan ook onmisbaar
j voor de veiligheid in N. I.
De derde zinsnede heeft hetzelfde algemeen
I belang tot grondslag; doeh daar het liierbedoelde geval,
A j onderscheiden is van dat in de voorgaande zinsnede be-
` doeld, heeft men gemeend het afzonderlijk te moeten re-
jiji gelen. Dat onderscheid is daarin gelegen, dat de Gouv.- _,
Gen. van de hem bij de tweede zinsnede toegekende i
it, bevoegdheid in den regel gebruik maken zal, om een
jj voor de openbare orde en rust gevaarlijk bedrijf aan
jj een bepaald persoon te verbieden, en alzoo een hem
. gebleken kwaad te beteugelen, terwijl in de derde zin-
I" snede slechts sprake is van eene voor een in art. 1 be-
jil doeld beroep minder geschikt geoordeelde plaats, zon-
der dat van een gevaarlijk bedrijf, door een bepaald
persoon gepleegd, sprake zij, die bovendien bevoegd
was die plaats voor zijn beroep te kiezen. In het
T.
i
I
2
Al `
nunw ..__,_, _“.f­_. ` ,__,_ ;,__.,_--1 grx- ,­·;>~-«;«;;,, -~-~ - - ·n...,­,­¤­··-~­-- ii