HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 690.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

it iii
ii
38
I
T en als een middel om de repressie, vooral ook
E omdat daartoe ook verbeurd verklaring kan behooren ,
te verzekeren.
Er kan thans worden overgegaan tot de toelich-
l ting van enkele onderdeelen en van sommige bepa-
lingen in het Reglement die zulks schijnen te vereischen.
l ART. 1, De bepaling van dit artikel gaat uit t
p van het beginsel, dat volgens art. 110 van het
p Hegerings-Reglement, de drukpers in Indië slechts
zoover aan banden kan gelegd worden, als bestaan-
i baar is met het behoud der openbare orde, en dat
i mitsdien geen sprake zijn kan van eene admissie,
l welke, daar ze niet kan geweigerd worden dan om
ik bepaalde en te motiveren redenen, ook van weinig
A beteekenis zoude zijn. De bewoordingen van het
li artikel zijn voorts zoo ruim genomen, dat geenerlei
beroep, tot de drukpers in verband staande, schijnt
l uitgesloten. Ook dat van het houden van leeska­
binetten of lees-biblio t
1; drukperswetgevingen
maken gewoonlijk het bedrag van het cautisonement
l` afhankelijk van de bevolking der plaatsen, waar de
l drukwerken worden uitgegeven. Dat stelsel kan
[ voor N. 1., met het oog op het betrekkelijk beperkt
1 getal plaatsen, waar een beroep, bij art. 1 bedoeld,
l thans wordt en misschien nog gedurende geruimen
l tijd zal worden uitgeoefend, niet worden aangenomen.
De bepaling van het bedrag der borgstelling hangt
ook te zeer zamen met de plaats waar het beroep
zal gevestigd worden, met het meer of minder ge-
1