HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 705.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

Ii? .
i
Behalve de weinige in l8~L3 uitgevaardigde be·
palingen, ter regeling van eenige onderwerpen van l
strafwetgeving, welke eene dadelijke voorziening
vereisclien, zijn de bronnen van het strafregt hoofdza-
kelijk het Romeinsehe en oud-Hollandsche regt. Voor- `
zieningen tegen misdrijven, door middel van drukvverken
gepleegd, bestaan niet, of moeten uit verouderde , met
den tegenwoordigen inaatseliappelijken toestand weinig
strookende en dikwerf niet meer voor toepassing vat-
bare verordeningen worden opgedolven. Het scheen
daarom raadzaam, om , bij gelegenheid van de Regeling
van het Regerings­toezigt op de drukpers, ook tevens
de bestaande leemte aan te vullen, en, in afwachting
eener meer volkomene regeling bij een nienw straf-
Wetboek voor N. I. , voorloopig voorzieningen te treffen
tegen de meest gewone en de dringend betengeling
eisehende misdrijven, welke door middel van druk-
werken kunnen worden begaan. Daartoe dienen de
artt. 18 en volgende van dit Reglement, welker meer
bijzondere strekking nader zooveel noodig zal worden {
toegelicht. "
U Ten aanzien van de veroordeeling tot geldboeten,
waarvan in‘ dit Reglement sprake is, schijnt echter
de herinnering niet overbodig, dat, voor zoo verre
die boeten niet of niet geheel op het eautionement
kunnen verhaald worden, de gewone regelen der
Indische wetgeving, omtrent de ten uitvoer legging
van eondemnatiën tot geldboeten, blijven gelden (art.
347 en volgende van het Reglement op de strafv.
voor de Raden van Justitie op Java en art. 32*3 en
volgenden van dat voor de lnlandsehe Regtbanken),
terwijl de inbeslagneming als een regt gegeven is, om
de vervolging van strafbare handelingen te beginnen