HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 699.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

ilj i
j SG
' i
worden opgelegd om, bij de afgifte van het geschrift
zelf, welke de artt. 13 en 15 van het Reglement
voorschrijven, eene vertaling in het Nederduitsch
te voegen. Kan eene zoo bezwarende, welligt niet
l altijd uitvoerbare verpligting in billijkheid gevorderd
I worden? En al wordt zij opgelegd, welke waarborg
is er dan nog in de vervulling gelegen? De kwaad-
willige zal gevaarlijke plaatsen van het geschrift bij de
j vertaling verzachten of wel geheel overslaan, en de Re-
l gering zou derhalve de geleverde vertaling toch op nieuw
A- moeten doen controleren, om v olkomen zekerheid tehebben.
jg Men vleit zich tot hiertoe genoegzaam te hebben
toegelicht de algemeene strekking van het Reglement,
voor zoo verre het zich ten doel stelt:
j l°. Om ten aanzien van in Nederland gedrukte
jp stukken, zonder te kort te doen aan het beginsel van
onbelemmerde toelating , bij de tweede zinsnede van art.
lg llO van het Regerings--reglement gevestigd, maar met
l· regeling tevens der bij datzelfde voorschrift bedoelde
i verantwoordelijklieid, zooveel inooelijk het kwa_@,_te
lj 2°. Om, met eerbiediging van de aan het toezigt
jj der regering, bij de eerste zinsnede van art. 110
li gestelde grens, het kwaad te keeren, dat door andere
l drnkwerken in Indië zou kunnen worden gesticht.
`Wanneer reeds tot bereiking van het in de eerste
N plaats vermelde doel, de voorschriften van de 5"’pa­
ragraaf van dit Reglement grootendeels moeten strek-
ken, er is nog een meer algemeen coërcief, dat tot het
opnemen van die voorschriften in het Reglement heeft
geleid. De strafwetgeving in N. I. verkeert nog
altijd in eenen hoogst onvolkomen toestand.
)