HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 707.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

I ,
i i
35 i
den borgtogt gesteld hebben, de zekerheid te hebben, X
dat zij door de voldoening aan die verpligting het i
regt erlangen, om drukwerken, van welken aard ook, .
te drukken en uit te geven of te verkeepen, en dit .
J te meer, omdat daardoor tevens de niet altijd gemak-
l kelijk te beslissen questiën, over hetgene al dan niet
1t is van zuiver Wetenschappelijken of staatkundigen
aard, worden afgezonderd; dat eindelijk, Wanneer de
i verpligting tot borgstelling een middel is , om de repres-
sie van strafbare feiten, door middel van drukvver- V
l ken gepleegd, te beter te verzekeren, er uit dit oog-
l punt geene afdoende reden schijnt te bestaan voor de
j bedoelde onderscheiding.
Nog eene algemeene opmerking moet hier hare
, plaats vinden, zij betreft het afwezen in dit Regle-
I ment van alle onderscheiding tusschen drukiverkcn
ij in de Europesche en in de lnlandsche en Oostersche
talen geschreven. Te ontkennen valt het niet, dat
van de laatsten meer te vreezen valt dan van de
eersten. En toch schijnt men zich van de onder-­
scheiding te kunnen onthouden. Vooreerst toch mag
i men aannemen, dat de beschaving onder de Inlan-
ders en met deze gelijk gestelde personen nog zoo
weinig is doorgedrongen, dat men nog voor een
2 lang verloop van jaren het gevaar met de thans voor-
gestelde bepalingen zal kunnen keeren. Maar ten
andere verlieze men niet uit het oog, dat de kennis ï
van onderscheidene der bedoelde talen, bij de amb­
tenaren met het toezigt belast, hoogst onvolkomen
l is en bijna mag geacht worden geheel te ontbreken.
I ‘·>Vil men dus het toezigt niet ijdel doen zijn voor de
g uitgevers van geschriften in de lnlandsche, Clnnesche i
j i of Arabische talen, dan zoude hen de vcrpligting inoeton
| 3**
l 1
J
, i` ,,...:«. --- -· - ·~·-­-·­e- ~·· vw v ‘""*T‘_"`""‘ ‘ 17,;** ' ï""; "‘"“"‘”‘ nn; ·­J>;i