HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 696.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

l
>

i fï
_ ` kwaad te voorkomen, terwijl de bevoegdheid van den l
(ilouverneur-Generaal, bij art. 5 gegeven, om in het
belang der openbare rust en orde, de uitoefening van
het beroep aan een bepaald persoon te verbieden, i
i daartoe mede kon gebragt worden. Ieder die zich pi
j niet de uitoefening van het drukkers-bedrijf of van i
i den boekhandel bezig houdt, is door de verpligting tot
borgstelling reeds zooveel mogelijk gebonden ,o1n niets
j te ondernemen, wat strijdig is met de openbare orde, i
j terwijl bij de veelheid der overtredingen, die zijn
bedrijf, zoo voor hem als voor anderen,kan ten gevolge l
·, hebben, bij de grootte der afstanden en het gering l
getal van ambtenaren en regtbanken der regering eenige j
waarborg overblijft, dat de verbeurde straffen althans
i gedeeltelijk zullen kunnen worden toegepast. Eene j
afwijking van de beginselen, waarop de verpligting I
* tot borgstelling in de Europesche drukpers-Wetgevingen ij
i gewoonlijk gegrond is, moet hier niet onopgemerkt
I blijven. 'G)ie wetgevingen onderwerpen aan die ver-
· alleen de uitgave van dagbladen en tijdschrif-
K ten, behalve die van zuiver Wetenschappelijken of
i 4 in andere opzigten niet staatkundigen aard zijn. Hier i
i is de verpligting tot borgstelling algemeen en wordt
tusschen de uitgave van dagbladen of tijdschriften en
l 3 andere drukwerken niet onderscheiden. Tot het aan- ;
kïvexneii dier algemeenheid heeft de overweging geleid,
dat het getal drukkers en boekliandelaars in lndië tot
hiertoe zoo beperkt is, dat het Weinig practisch nut
zoude hebben, hen, met opzigt tot de borgstclling, naar
[ den aard van de drukwerken die zij uitgeven te l
l gaan onderscheiden; dat het daarenboven in het voor- I
·- .. .. I
deel der belanghebbenden zelve sclnjnt te zijn, wan- j
neer zij eenmaal, bij de aanvaarding van hun beroep, j
# l
l
i