HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 714.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

{ i l
33 ·¤
g ?
j volgens die zinsnede, de drukpers in N. 1. slechts in
zeover aan banden kan gelegd worden , als tot verze- i
ll kering der openbare orde gevorderd wordt ,blijkt ech- _
ter uit de discussien, over het bedoelde artikel gevoerd, _
* dat de Regering nooit verklaard heeft, dat art. 110
nevens repressive ook geen preventive maatregelen ge-
A doogt. En indien daaromtrent nog eenige twijfel zou
kunnen worden geopperd, de verwerping, bij gelegen-
heid van de beraadslaging der Tweede Kamer over
j art. 110, van een amendement, hetgeen de strekking ~·
F had om alle preventief toezigt te weren, mogt dien 1
i twijfel geheel wegnemen.
2 In Indië kunnen ook voor alsnog de maatregelen
j niet ontbeerd worden, die strekken kunnen, om stoor-
j nis der openbare rust e11 orde, verzwakking van de zoo
L noodige kracht der Regering, ondermijning van eene on-
W voorwaardelijke erkenning van haar gezag d.oor de
E Inlanders, te voorkomen. De artt. -15, 46, 47 en 105 i
van het Regerings-reglement berusten op die consi-
deratiën. Er schijnt geene reden te bestaan, om niet
hetzelfde beginsel bij het toezigt op de drukpers in
i werking te brengen. lvanneer men bedenkt, dat zelfs .
in de constitutionele Staten van Europa de drukpers- p
wetgeving berust op het stelsel van preventie, dan mag _
men de aanwending van dat stelsel, in eene maat-
schappij als die van N. 1., genoegzaam geregtvaar-
l digd achten. _, 1
De verpligting tot borgstelling, een hoofdbestand- g
deel van onderscheidene Europesche drukpers-wetge-
. vingen, kon in een stelsel van preventief toezigt op
j de drukpers in Indië, niet wel achterwege blijven.
l Zij is , in verband met de verpligting tot schriftelijke `
aangifte, volgens art. 1, een krachtdadig middel om
L er ,. M . ,i.-.,...__. , naar er e ,- e. gg _T,.., ,__.. __ _,