HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 760.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

leeren zal. Men vergete daarbij niet dat het bezwaar
’s lands ingevoerde drukwerken, en echter zoekt men in _
·­­
Het regt tot in beslagneming van gg-
schriften van misdadigen inhoud, zal intusschen eene
nuttige werking kunnen hebben, wanneer de distri-
butie, die toch ten aanzien althans van dagbladen
en periodieke geschriften, hoe ook aangebragt, in de ­
meeste gevallen door de postkantoren geschiedt, door K
administratieve maatregelen, in verband wordt ge-
bragt met het toezigt der Justitie. Men kent de
daaromtrent in verschillende Europesch
I- .Z;<>2ds>p
Het stelsel van dit Reglement, ten opzigte van
de in Nederland gedrukte stukken kan door de tot
hiertoe ontwikkelde beschouwingen in het algemeen
genoegzaam toegelicht worden geacht. Het zal thans
noodig zijn eene korte toelichting te doen volgen van
de strekking van het Reglement, met opzigt tot de gi
"` ' in Indië zelf gedrukte of elders dan in Nederland
gedrukte , in Indië ingevoerde drukwerken. R
Daarbij moet op den voorgrond worden gesteld Z
de herinnering, dat op het tijdstip der Britsche ver-
overing (1811) op Java geene drukpers-vrijheid bestond,
dat die toestand onveranderd bleef gedurende de
Britsche occupatie, als een natuurlijk gevolg van de
beginselen des tijds in Britsch Indië heerschende, dat A
bij het herstel van het Nederl. gezag (1816), de zaak l
nog in denzelfden toestand was en bleef, hoezeer de E
verordeningen van vroegeren tijd, in vele opzigten

i c ,. t _.,_,_____ ..,e...r..,..._,,t,.,.,,,,. i nz. ,,,, WW, _j,~i