HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 695.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

SU
k
oog verloren, dat in Indië meer dan elders het be-
houd van eenen goeden naam en van de algemeene
achting, de voorwaarde is waaronder het doel van
veler vestiging aldaar bereikbaar is. Meer dan
i elders is men daar op dadelijk voordeel of het onver-
j wijld genot van de vrucht zijner handelwijze bedacht,
terwijl de vrees van schade te beloopcn of zich in
moeijelijkheden te wikkelen, waarvan de uitslag met
j verlies van goeden naam of geldelijk voordeel kan
F gepaard gaan, de meesten zal terughouden van iets
te ondernemen, hetwelk met ’s lands belang in strijdis.
Wvanneer op deze wijze de nadeelen der uit­-
sluiting van elk preventief toezigt op in Nederland
_ gedrukte stukken, zooveel mogelijk schijnen te zijn
onderworpen, dan kan het aan den anderen kant niet
E ontkend worden, dat een bezwaar, hetwelk van ge-
l wigt niet ontbloot is, blijft bestaan. De verkoop of
( verspreiding in Indië, van Nederland uitgaande, zal
’ zoo kunnen plaats hebben, dat die moeijelijk onder
i het bereik van de strafwet zal zijn te brengen. Daar
j toe kunnen wegen gevolgd en middelen aangewend
worden, waartegen zelfs het meest naauwgezet toe~
j ·zigt bezwaarlijk kan waken. En al ware dit door "` ‘
een streng toezigt mogelijk, al wat men meer dan
i dit Reglement bevat en tot hiertoe is aangewezen,
I zou willen voorschrijven, om aan den verkoop of de
verspreiding zoodanige rigting te geven, dat de toe-
passing der strafwet gemakkelijk wordt, kan niet
anders dan van preventieven aard zijn. Men schijnt
dus voor ’s hands in de onmogelijkheidl, om afdoende
L maatregelen te nemen tegen niet of kwalijk te sur-
veilleren vcrkoopof verspreiding, te moeten berusten
en te moeten afwachten, wat de practijk_daaromtrent