HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 772.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

z fwd ik f W MY
2 1
- `
i . j
ä jégesteld. De verspreider 15 111 die gevallen daarom
ë verantwoordelijk, omdat zij11e daad ten gevolge heeft, J
g 3 dat voor den Strafregter geen ander strafbaar persoon
{ voorhanden is; dan, het kan va11 hein niet gevergd _
‘ worden, dat hij zich vergewisso, of de inhoud van het
1 drukwerk dat l11 vers >re1dt al dan niet strafbaar zi
Q 3 J 1 .9 7
er is niets onbillijks in gelegen, van hein te vorderen,
ä ; “
dat hij ZlCl1 Vêlll de verspreiding onthoude, wanneer
¢ ‘ hi` de zekerheid niet heeft dat moet de inhoud straf-
1 R ’ ==
§ ` r baar zijn, de voor die11 inhoud verantwoordelijke per- ­
ä ‘ · ·
x sonen, door de Strafwet zullen kunnen worden bere1kt.
ä Onthoudt hi` zicl1 daarvan niet en bli`kt de
j j J » J
Jinhoud van het geschrift strafbaar te zijn, er is geene
1 / reden om hem voor het kwaad, door de verspreiding
i . . . .
l , gesticht, te doen boeten, al is het dan ook in mindere
j mate, dan wanneer _de verspreiding opzettelijk e11 1net `
1 ° de bewustheid van l1et inisdadige van den inhoud
< `“ ’
l hadde plaats gehad.
ï Men SCl1l·11l', te mogen verwachten dat de be-
J ` `“ U _E___ __ _ ______,..._....1.......________
einselven van verantwoordeli`kheid bi' 2 <>·evesti¤·d
, b __J____ J b :
i F
lï 111 vele gevallen preventief zullen werken teven het
­-­­`t¤ï_,__,
l i,
land gedrukte stukken, zal kunnen te §__’_(;3§_g_ll1lQ,l1Q)`€l1,
zonder dat daardoor 3.2111 de toelatincv dier stukken
-··-····­·­·w r
T eenige belemmering wordt 111 den wee <rele¤‘d. Dat .
doel zal daarenboven no kllïlllêll bevorderd worden
5
j zoowel. door de11 zoo ruim inogehjken zin, die bij j
,..­­~­­­-­- »-­ v
als door het regt van inbeslagnennng, dat verschil- l
l
lende bepalingen, ook e van de even ge- .
' melde drukwerken verleenen en waarvan de l1ltOC­ ~ j
fening verzekerd wordt door het voorschrift van art. 27. ‘
Bij dit alles moet cindelzjk niet worden uit het j
ï
{
//·