HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 30

JPEG (Deze pagina), 698.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

(
l
i
28
» t
geen middel hoegenaamd zou aanbieden, om het kwaad,
dat door in Nederland gedrukte stukken in Indië kan j
worden gesticht, te voorkomen. Het ligt integendeel Q
1 duideli_jk in de strekking van dit Reglement, dat daar-
3 bij tevens moet worden voldaan aan het even stellig
voorschrift van art. 110, dat de onbelemmerde toela-
ting van in Nederland gedrukte stukken moet worden
è onderworpen aan ieders verantwoordelijkheid, volgens
l regels bij algemeene verordening te stellen. Daarom
zijn dan ook op die stukken, zoodra hun inhoud straf- l `
j baar is, van volkomene toepassing de repressive bepa­­
i lingen vervat in art. 21 en volgende , van dit Reglement.
ii Al dadelijk toeh zal verspreiding in Indie van in
jj Nederland gedrukte stukken van strafbaren inhoud, $
ja met de wetenschap van den inhoud, met het opzet, om _
f door die verspreiding kwaad te stichten, den beschul-
i digde, hetzij als hoofddader, hetzij als medepligtige,
j naar aanleiding van de daaromtrent in N. 1. geldende
: beginselen van Strafregt, doen vallen in de termen der
4 Strafbepalingen, welke ij 5 van dit Reglement bevat.
_ men heeft gemeend verder te kunnen gaan en lg
2 ook straffen te kunnen bedreigen tegen de verspreiders
H i in Indië van in Nederland gedrukte stukken, die,
E v zonder dat de strafbare inhoud zelf hun in eenig op-
§ / zigt kan worden toegerekend, er zich aan wagen, i
om geschriften te verspreiden, waarvan de schrij-
j ver, uitgever of drukker, `omdat hij aan de regts­ z
f magt van den Inelisehen regter, niet is onderworpen,
buiten het bereik der Strafwet geplaatst is. Het is
in die gevallen het gebrek aan voorzorg van den ver!
spreider, om zich niet te vrijwaren door het aanwezeln pi
H van een voor den inhoud van het geschrift strafreg- H
telijk verantwoordelijken persoon, dat strafbaar wordt