HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 724.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

P" *,
j De beraadslaging in de Tweede Kamer over
i art. 110 gevoerd, stelt dit buiten allen twijfel en i
de vergelijking der bedoelde tweede zinsnede met v
art. 8 der grondwet, kan tot nadere bevestiging dienen _
van den aan het evengeinelde voorbehoud te hechten
zin. De overtuiging dat art. 110 geene andere toe-
v` passing gedoogt, heeft ook moeten doen afzien van
elken maatregel, hoe wenschelijk ook in het afge-
trokkene, die zou hebben kunnen strekken, om
het kwaad, dat door de verspreiding in Indië van in ­
r Nederland gedrukte stukken, regtstreeks te voorko­ i
men, zoo heeft men bij nader beraad moeten laten
varen het aanvankelijk in overweging genomen denk-
beeld, om die verspreiding te verbinden aan de voor- `
W·md<=»
verantwoordelijke agenten , die de drukkers, uitgevers,
redacteuren of schrijvers in Nederland in Indië
zouden hebben te stellen. Indien men onder onbe-­ ,
lemmerde toelating alleen zou willen verstaan het niet
in den weg stellen van èeenige belemmering aan den
invoer, behoudens de bevoegdheid, om de drukwerken,
eenmaal op Indischen bodem zich bevindende, aan
" preventief toezigt te onderwerpen, de bedoelde voor- j
Waarden zou kunnen worden gesteld.
Maar , gelijk reeds gezegd is, de tweede Zzinsnede I
van art. 110 laat zoodanigen bekrompen uitleg niet
toe. Vordert men, dat in Nederland gedrukte stukken jj
in Indië niet anders zullen worden verspreid dan door
bepaalde personen, met uitsluiting van elk ander, ook
van elke andere wijze van verspreiding, dan belem-
mert men de toelating dier stukken en handelt tast- à
baar in strijd met de tweede zinsnede van art. 110. i
Het is er intnssehen verre van af dat dit Reglement I
t ee om Wsw,. ah., .~.r....a..."..................,,,,....r...i, ...,,1,,..,_._,.