HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 684.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

26
>
de slotsom hebben geleid, dat aan de regeling van de
aangelegenheden der drukpers in N. I. bij de wet,
voor alsnog geene behoefte blijkt te bestaan en die
regeling alzoo, Vàlll den Koning, als opperbestuurder
ä behoort uit te gaan.
ä Bij het ontwerpen van het alzoo bij Koninklijk
besluit vast te stellen Reglement op de drukpers in v-
A p N. I., is men door de hoofdgedachte geleid geworden,
dat wettelijke maatregelen omtrent de drukpers zich
eigenaardiglijk splitsen in twee lioofdbestanddeelen,
j waarvan het eene bevat de maatregelen, strekkende j
{ om het kwaad, dat door de drukpers kan worden ge-
pleegd, te voorkomen, het tweede, de maatregelen,
jh dienende om het door de drukpers gepleegde kwaad
te bestraffen.
r Bij de beantwoording der vraag, of, en in hoe
i verre, zoowel het preventief als het repressief element,
P bij de regeling van het onderwerp voor N. I., behoorde
_ te worden in aanmerking genomen, wees art. 110,
van het Regerings-Reglement al dadelijk den weg aan,
die behoort gevolgd te worden. Maatregelen van pre-
ventieven aard, zoo ze noodig zijn, kunnen alleen
worden aangewend ten opzigte van geschriften, die x
in Indië zelf worden gedrukt, of die elders dan in
Nederland gedrukt, in Indië worden ingevoerd. Het
F beginsel van onbelemmerde toelating van in Ne-
derland gedrukte stukken, in de tweede zinsnede van
jj art. 110 duidelijk uitgesproken, duldt niet, dat die stuk-
I ken aan ee11 preventief toezigt worden onderworpen.
Het aldaar voorkomende voorbehoud van ieders ver-
antwoordelijkheid, volgens regels bij algemeene ver-
ordening te stellen, betreft alleen die verantwoorde-
lijkheid, die zich oplost in repressie van strafbare
feiten, door middel van de drukpers gepleegd.