HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 744.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

25

Er is eindelijk nog eene eonsideratie, die hier
regeling door de wet ongeraden schijnt te maken. li
Bij de heersehende Europesehe, althans Neder-
landsche begrippen, omtrent de drukpers-vrijheid en ‘
hare gevolgen, laat het zich niet verwachten, dat ligt `
van de Staten Geileraal zullen verkreeen worden de
welke de bijzondere toestand van N. I., voor alsnog
Niet Weinig zou de inoeijelijkheid
in dat opzigt vergroot worden, door de trouwens on- --
i verniijdelijke rekbaarheid van het leidend beginsel,
dat volgens art. llO van het Hegerings-Reglement
i ten grondslag moet liggen aan de regeling van het
toezigt der regering op de drukpers.
llden behoeft zich slechts te herinneren welke geest ­
de beraadslaging der tweede kainer over het evenge­
j noeind artikel beheerseht heeft, hee de bijvoeging der `
i tweede zinsnede in het oorspronkelijk ontwerp van r
het artikel niet vervat, als ’t ware eene transactie
geweest is tusschen eene algeheele opoffering van het
preventief element en de vrijheid, die het Regerings-
X voorstel wensehte behouden te zien, om van dat
element gebruik te 111£ll{gI%_ZO1'ldGï onderscheid van
herkomst der drukwerken, waar het tot verzekering
der openbare orde noodig was, omïgi overtuigd te
houden, dat men j
inagt, gevaar zou l0` K§_I@I_§_
`borgen te
woordigen toestand der Indische inaatseliajg, eend "
“`l“ï Op de =
drukpers schijnen te moeten uitmaken. A i _
" Het zijn deze verschillende overwegingen, die tot
Y 7774,..-,7 , nr,- .r ._,,_,_ ,n,__,,..,,__,,,,. _______?§·____,_____ _ v_____Ft_A_____r_____________