HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 673.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

Zit
¤ .
De regeling aan den Genverneur-Generaal over
te laten, verbood het gewigt der zaak en tegen rege-·
ling bij de wet, schijnt zich meer dan een bezwaar
te verzetten. Al dadelijk toch moet in het oog vallen,
i dat, waar eene regeling is van dringende noodzake-
l lijkheid, opdragt daarvan aan de wetgevende magt,
j weinig strookt met den aard der regeling. Spoedige ¢
voorziening in de behoefte, laat zich hier van
de wetgevende magt te minder verwachten, waar het
een onderwerp geldt, waaromtrent een aanmerkelijk
i verschil van inzigten zoo zeer tot de waarsehijnlijkheden
ip behoort, dat men met eenig vertrouwen mag vragen,
{ of het wel anders, dan na herhaalde proeven, zal
j kunnen gelukken, de regeling bij de wet tot stand te i
brengen. Het onderwerp der drukpers-aangelegenheden
j behoort buiten twijfel tot de materie van het strafregt.
{ Tot hiertoe heeft de Strafwetgeving in Indië, hoe
‘ begrensd dan ook het gebied harer regeling moge j
zijn geweest, geen onderwerp van eigenlijk gezegde i
wetgeving uitgemaakt. En het laat zich niet denken, i
indien 1nen er althans prijs ep stelt, dat N. I. zoe
spoedig mogelijk in het bezit keine van de daar nog
altijd dringend vereisehte eodificatie van het strafregt, X
dat de wetgevende magt in Nederland zal geroepen.
worden, om dat omvangrijke werk tot stand te brengen.
Bij het bestaan nu van dien toestand en van dat
voornitzigt, zou het weinig rationeel zijn, het be-
ginsel van wettelijke regeling aan te nemen voor
een onderwerp, dat een deel uitmaakt eener materie,
die èn voor zoo verre zij reeds geregeld is, en voor
i zoe verre zij nog geregeld zal worden, aan de be-
moeijingen der wetgevende magt is en zal blijven ont-
trokken.