HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 602.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

2
é
I l
| 1
J 2ï 1
> Justitie. Zij kan steeds worden aangevangen niet de l,
R in beslagneming van het aangeklaagde drukwerk, Bij
het verleenen van regtsingang, kan tevens de sluiting ·
[ · der winkels, bergplaatsen of der drukkerij, waarvan ` ·
het drukwerk afkomstig is, worden gelast.
li De inbeslagneming wordt telkens in de Nieuws-
l bladen afgekondigd. In zaken van overtreding kan
eene voorloopige instructie, op de vordering aan het
[ Openbaar Ministerie, plaats hebben. W
ART. 32.
I
De vervolging, wegens feiten bij dit Reglement
t strafbaar gesteld, verjaart door het verloop van een `
jaar, sedert het plegen van het feit; de reeds aan- p
l gevangene vervolging, door het verloop van twee
jaren, sedert de laatste geregtelijke acte; de uit-
voering van het vonnis, door het verloop van vijf
lx jaren, sedert den dag waarop de uitspraak kracht
j van gewijsde heeft bekomen. i
i Slotbepalingen. i
AR r. 33.
Onder de drukwerken worden in het Reglement
verstaan, de door werktuigkundige of scheikundige `
middelen bewerkte verveelvoudiging van geschriften, i
van voortbrengselen der beeldende kunsten of van i
met text voorziene muziekwerken. `
De bepalingen van dit Reglement, zijn niet toepas- j
selijk op van overheidswege nitgegevene drukwerkon. j
l
. A 4 .___, , .._ ...,,..« v.ee..s...:¤’