HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 564.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.78 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

i
2U
acten van beschuldiging of andere proeesstukken eener ,
strafzaak, vóór dat het regtsgeding op de teregtzitting
is aangevangen, of op eene andere wijze beëindigd is.
l
V ART.
l Openlijke oproepingen en uitnoodigingen, om bij te g
dragen tot de betaling van geldboeten of van geregts­ E
` kosten, verbenrd Wegens misdrijf of overtreding door
l middel van drukwerken gepleegd, zijn verboden. g
(
Overtreding van dit verbod wordt gestraft met
i eene maand tot een jaar gevangenisstraf en geldboete
van f 10.-- tot f 500.-, te zamen of afzonderlijk. l
§ 6. Herhaling van Overtreding. G
j. An T. 30. {
In geval van herhaling van een der in deze ver-
ordening vermelde misdrijven of overtredingen, na
vroegere veroordeeling, is de regter bevoegd de be-
dreigde straf met een derde, boven liet maximum, te
verlioogen en de uitoefening van het bedrijf, voor lt
eenen bepaalden tijd, vijf jaren niet te boven gaande,
te verbieden.
Door deze bepaling wordt niet te kort gedaan aan
de bijzondere voorschriften van art. 10.
§ 7. Vervolging en Verjaring.
Anw. 31
Elke vervolging, op grond van de voorschriften
van dit Reglement, wordt beregt door de Raden van