HomeOntwerp van een Reglement op de drukwerken in Ned. Indië, met de daarbij behoorende Nota tot toelichting [door Henricus Nijgh]Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 639.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 30.65 MB

qc Y ,_ ,, . Y,. in,. .7 www- W. .«.­v.·­­- ·`"‘ ·;•v»­­·*’ · ’ ' W"' ' "" Y Y " YYYY ' « D"


1:
IQ j
F2
artikel vermelde misdrijven, heeft alleen plaats op de jj
p klagte van de beleedigde partij.
ART. 26.
Met gevangenisstraf van eene maand tot een jaar l
en geldboete van 10.- tot f 500.-, te zamen of i
afzonderlijk, wordt gestraft al wie door te koop of
tentoongestelde, verkochte of verspreide drukwerken,
haat en verachting zal hebben opgewekt tusschen ver-
schillende klassen der bevolking en al wie op gelijke
wijze, des bewust, zal hebben openbaar gemaakt of van t
elders overgenomen valsche, vervalschte of logenach-
tige aan derden toegesclirevene stukken. ‘
Waiiiieer de openbaarmaking of overneming niet
des bewust is geschied, kan de schuldige, uithoofde van
onvoorzigtigheid, gestraft worden met eene geldboete Q
van f 10.- tot 100.-
ART. 27.
Met gevangenisstraf van eene maand tot zes maan-
` den en geldboete van 25.- tot _f500.-, te zamen of Q
afzonderlijk , wordt gestraft, al wie drukwerken, waar-
van de inbeslagneming is bevolen en niet bij regter­
lijk vonnis is opgeheven, uitgeeft, te koop of ten toon §
stelt, verkoopt of verspreidt.
ä
ART. 28.
Met geldboete van 25.- tot fl000.- wordt ji
gestraft de openbaarmaking, door een te koop of ten
toon gesteld, verkocht of verspreid drukwerk, van
"?
1
2
K ­ ~ · V _ 4_ ___;··$?i